Skip to content

Kegyelmi hatások

Közösségünkben hisszük, hogy a Szeretetláng a Menny válasza arra a válságra, amely ma megrázza az emberiséget, és – ne hunyjuk be a szemünket – az Egyházat is. Jézus és Mária a Lelki Napló lapjain nagyon világosan megfogalmazzák ennek a válságnak az eredetét, és megadják a megoldást azokra a problémákra, amelyek jelenleg Isten Népét terhelik. A Szeretetláng a kegyelem olyan kiáradásának ajándéka a Szűzanyától, amely ma még csak „gyerekcipőben jár”, mert sokan nem ismerik, elutasítják vagy nem veszik komolyan. Ám ha igénybe vesszük az Úr és a Szent Szűz által felajánlott adományokat és ígéreteket, eljön a nap, amikor ezek a kegyelmi hatások olyan nagy lelki forradalmat fognak előidézni, amely az Egyházat minden dimenziójában megújítja. A Szűzanya ugyanis a baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét” (1964. január 17.), amikor tudomásunkra hozza: a sátán minden erejével hatalmas és végső támadást indít az emberiség ellen, hogy elpusztítsa. Ilyen támadásra még nem volt példa a történelemben. „A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. De az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt!” (1964. december 6.).

Az ördög egyik veszélyes „harci sratégiája” az Egyház pásztorainak „lelki elaltatása”. „Amikor mindenki aludt, jött ellenség, és konkolyt szórt a búza közé” (Mt 13,25). A racionalizmus befolyása miatt sok pásztor, és emiatt a hívek sem veszik komolyan a farkas elleni védekezés fontosságát, pedig „azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa (1Jn 3,8). Prédikált, gyógyított és démonokat űzött ki. Ám napjainkban a gonosz elleni védekezés eszközei háttérbe szorultak: a szellemi harc lelki fegyverei, a szentségek, az ima, a böjt, a bűnbánat, az engesztelés, vagy amiről kevés szó esik: a határozott lelki vezetés. Emellett úgy tűnik, hogy az evangelizáció, s főleg a misszió – bár sokat beszélünk róla – fókuszálatlanná válik. Így végül a lelkipásztorok és maguk a hívek is egy emberbaráti intézmény funkcionáriusai és tagjai lesznek.

Hogyan védekezhetünk, ha nem hiszünk az ellenség erejében vagy létezésében? Ha nem vesszük komolyan a támadás valódiságát, és nem ismerjük fel a támadót? Hogyan védekezhetünk, ha nem fedezzük fel a gonosz tevékenységét, és nem vesszük komolyan, hogy az Evangélium tanítása szerint igenis, harcolnunk kell ellene?

Szűz Mária minden jelenése és üzenete két évszázada a szív megtérésére hív minket. Mivel azonban önerőnkből gyöngék vagyunk, napjainkban a Szeretetláng kegyelmi hatásai, valamint az üzenetekben rejlő ígéretek által hihetetlenül hatékony eszközt kapunk a küzdelemhez a hit hatalmas válságában, amelyet a sötétség erőinek tevékenysége okoz. Rajtunk múlik, hogy élünk-e ezekkel az ajándékkal…

Szokatlan kifejezéssel találkozunk a Lelki Naplóban, amikor számos üzenet a sátán megvakításáról szól. Pedig ez a Szeretetláng kiáradásnak egyik legevidensebb hatása. Bár a nyelvezet valóban erőteljes, de a jelentése egyértelművé válik a szövegkörnyezetben: a Szeretetláng, mint Isten kegyelmi adománya, megtöri a gonoszlélek hatalmát, így elősegíti lelki növekedésünket, megerősít bennünket az üdvösség felé vezető úton, a halálunk után pedig gyorsítja megtisztulásunk folyamatát.

A Lelki Napló „új eszköznek” nevezi a sátán Szeretetláng által történő megvakítását, mely terminológiai szempontból valóban új, de tartalmi szempontból nem. Az evangéliumok írói több helyen tanúskodnak róla, hogy Jézus sok várost meglátogatott, kiűzte az emberekből a gonoszt és hirdette Isten Országát. A két tevékenység szorosan összefügg. Ha ugyanis a sátán hatalmában tart valakit, Jézus szavai nem hatnak rá. Olyan ez, mintha egy vaktól azt kívánnánk, hogy nézzen meg egy filmet.  A sátánnak szüksége van egy bejáratra; valamilyen ajtóra vagy ablakra, amelyet megnyitnak előtte. Ez elsősorban a bűn által történik: minden egyes bűnnel egyre inkább a sátán markába kerülünk, aki mintegy blokkolja a gondolatainkat, az érzéseinket. Láthatatlan falat emel az ember elméje és szíve köré, süketté és vakká teszi őt az Evangélium iránt, befedi sötétséggel Krisztus világosságát. Isten minden kegyelme olyan lesz, mint a víz a vadkacsa hátán: lecsorog, kívül marad, nem jut be a szívekbe. Valljuk be őszintén: ebben a helyzetben az evangelizációs erőfeszítéseink vajmi kevés gyümölcsöt hoznak…

Láthatjuk tehát, hogy mi történik a világban: elsőrorban a sátán az, aki megvakítja az embert. 1864-ben a La Salette-i Szűzanya azt jövendölte a két kisgyermeknek, akiknek megjelent, hogy eljön az idő, amikor nagyszámú ördög szabadul ki a pokolból, és megvakítják az embereket, hacsak nincsenek megáldva különleges kegyelemmel. Ezt a jövendölést tekintve már nem is tűnik olyan idegennek a Lelki Napló szóhasználata a sátán „viszont-megvakításával” kapcsolatban. „Szemet szemért…” olvashatjuk az Ószövetségben. Ezt az eredetileg elrettentésül szolgáló mózesi elvet Szűz Mária költői szépséggel formálja át evangéliumivá: „Tüzet tűzzel fogunk oltani; a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével.” (1964. december 6.). Krisztus, a Szeretet Élő Lángja a sátán megvakítása által felszabadítja a lelkeket. A gonoszlélek befolyása alatt állók visszanyerik szabadságukat, és igent tudnak mondani Istennek, vagyis reagálni tudnak Isten kegyelmére. Amikor a sátán megvakul és elveszíti hatalmát, az Evangélium újra be tud világítani az emberek lelkébe.

A csütörtöki és pénteki engesztelés 

A Szűzanya szavai: „Tudod-e, hogy ezt a két napot, a csütörtököt és pénteket mily nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek? Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért” (1962. szeptember 29.).

A hétköznapi szentmise hallgatás

A Szűzanya szavai: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. A világtalan sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni. A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását. (1962. november 22.).

Az Egység-ima hatása 

Jézus szavai: „Ez az imádság is eszköz kezetekben, mert aki így együttműködik Velem, ezáltal a sátán megvakul, s világtalansága a lelkeket felszabadítja a bűntől.”( 1962. május 3–11.).

Ígéret az egyházközségeknek 

A Szűzanya szavai: „Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak időtartama alatt az egyházközségben a sátán hatalmát veszti, és mint világtalan, megszűnik a lelkek felett uralkodni” (1962. november 6-7.).

A mindennapi munkánk felajánlása 

A Szűzanya szavai: „Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza. Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy mind jobban és mind nagyobb területre terjedjen ki a sátán megvatkítása. A sok kegyelmet, melyet nektek nyújtok, mind jobban használjátok fel, mert ez a lelkek tömeges megjavulását fogja maga után vonni!” (1962. november 30.).

A betegség elfogadása és felajánlása 

Jézus szavai: „A betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám. Egyetlen kérésükkel a lelkek tömeges megmentését eszközölhetik ki.” Ha a betegek szenvedéseiket felajánlják, ez a sátánt megvakítja, és ezáltal a lelkek az üdvösség útjára lépnek” (1963. május 24.).

A világ elvárásai olyan mértékben behatoltak a katolikus otthonokba, hogy gyakorlatilag semmiben sem különböznek a pogány otthonoktól. Megszűntek a világ világossága és a föld sója lenni. A fogamzásgátlás, az abortusz, a válás, a házasságtörés és a szexuális erkölcs terén tapasztalható különféle bűnök számtalan családot érintenek. Igazi csodákra van szükség a katolikus otthonok elveszett identitásának helyreállításához. A Szűzanya ezért felajánlja Szeretetlángját, hogy a világ összes egyházmegyéjének és plébániájának családpasztorációja beépítse azt a családok evangelizációs tervébe. Hiszen a Szeretetláng minden tekintetben családközpontú lelkiség, mert a Szűzanya elsősorban a családokon keresztül akarja Szíve Szeretetlángjának kegyelmi hatását kiárasztani az emberiségre. Erről szóló istenanyai tervébe így avatja be Erzsébet asszonyt: „Általad kívánom nyilvánosságra hozni anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásomat mindenekelőtt hozzátok intézem, és veletek összefogva akarom a világot megmenteni.” (1964. január 17.).

A Szűzanya már a hatvanas évek elején, az ún. szexuális forradalom előtt látta, hogy a gonosz elsősorban a családok tönkretételével akarja uralma alá vonni a világot. Éppen ezért egy hatgyermekes édesanyát választott ki, hogy általa hozza nyilvánosságra a családok megmentésének égi tervét, melyről ezt mondja neki: „Most íme, elmondom, miért éppen neked adtam át Szeretetlángomat elsőnek. Ugye, te magad is mondtad, hogy nem vagy méltó erre? Ez igaz, nálad sokkal érdemesebb lelkek is vannak, akik erre méltók lennének, de ne félj, én kegyelmekkel halmoztalak el. Látom a szenvedéseket, melyeket annyira nagy hűséggel viselsz el, látom az állhatatosságra való nagy törekvésedet, és jó előre megjutalmazlak érte. És hogy ne légy azért elkeseredett, egy kis apróságot felhozok érdemedül, ami nekem is igen jólesik. Sokan ismernek téged évek óta itt, ahol laksz. Az emberek előtt vívtad meg nagy harcodat, azért sokan vannak, akik csodálnak, és még ellenségeid is tisztelettel beszélnek rólad. Ezt nekem is jólesik hallanom. Az édesanya szereti, ha gyermekét jónak látják, te pedig duplán a gyermekem vagy, kármelita kislányom. Örülök, hogy nem vagy elbizakodott. Ez az, amiért hozzád hajoltam. Én, az Irgalmasság Anyja, kegyelmeim kiválóságát ruháztam rád: Szeretetlángom továbbadását. Miért éppen rád? Elmondom. Nézd, leányom, te is sokgyermekes családanya vagy, ismered a családi élet sok búját, fájdalmát saját gyermekeiden keresztül. Tudom, sokszor roskadoztál a megpróbáltatások keresztje alatt, sok fájdalmad volt és van is gyermekeid miatt. Ezeknek elviselése érdemszerző neked és minden édesanyának. A tapasztalatok, melyeket Isten rendeléséből átéltél, nem hiábavalók, ezeket méltattam én is. Tudom, te megértesz engem, azért osztottam meg veled anyai Szívem fájdalmát. Olyan az én fájdalmam is, mint a tied. Országomban sok család van, akik igen közömbösek. Ezeket és a többieket fel akarom melegíteni Szívem Szeretetlángjával. Te ezt, látom, nagyon jól megérted, hiszen benne élsz, azért velem érzel, velem aggódsz. Látod, ezért adtam át neked elsőnek kegyelmeim bőségét. Egy anya tud csak igazán együtt érezni velem, ki ismeri a családok ezernyi gondjának sok-sok árnyalatát, és velem együtt gyógyítgatja is azt.”

Az Úr megerősíti a Szűzanya szavait, hogy miért Erzsébetet választották erre a feladatra: „A családi szentélyben kellett megérlelődnöd. S mivel te árva voltál, a te családalapításod által készített otthon számodra az a hely, melyben lelkednek fel kellett készülnie arra a nagy elhivatottságodra, mely csakis a családi szentélyben érlelődhet meg. Én tudom, ismerem adottságaidat, és ezért isteni gondviselésem tervszerűen rendezett el mindent, hogy alkalmassá tegyen mindarra, amit rajtad keresztül akarok a világ tudomására hozni. A családi szentélyből, igen, csakis innen kell elindulnotok az életre, az élet nehéz küzdelmeire, és ennek összetartó melege az, ahol újra felmelegedhetnek a lelkek a nagy eltévelyedések után.”

A Szűzanyához hasonlóan az Úr is panaszkodik a családok szétszórtsága miatt, kérve, hogy Erzsébet asszony ajánlja fel még a szenvedésit is a családokért: „Leányom, ugye, sok a szenvedés, melyet a közeli napokban reád küldtem? Arra kérlek, ne sokalld ezeket a nagy fájdalmakat. Viseld el ne csak a magad, hanem az egész ország családjaiért. Tudod, a sátán feldühödött erővel dúlja fel a családokat. Te családanya vagy, és sokféle módját ismered a családok szétszórtságának. Erre a célra vesd be magad a szenvedések kohójába. Ó, a családok szétszórtsága de sok bűnt halmoz fel Ellenem! Engesztelj és szenvedj értük! Ne mulaszd el a legkisebb alkalmat sem. A mi elménk gondolata egy legyen!” (1964. január 17.).

Mivel a Szűzanya Magyarországon adta át az emberiségnek Szíve Szeretetlángját, úgy tűnik, a családok megmentését is először hazánkból kiindulva kívánja elterjeszteni. Miért? Mert ő a Magyarok Nagyasszonya! Első közlésében, 1962. április 13-án nagyon szépen kifejti Erzsébet asszonynak: „Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Ezért egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra.” Kihangsúlyozza, hogy az új eszköz, melynek kegyelmi hatása által meg akarja menteni a családokat, Szívének Szeretetlángja: „Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább!”

Aztán mintegy felvázolja a családok helyzetét, amiért a Szeretetláng kegyelmi hatásait kiesdette a Mennyei Atyától: „A családok, ó, a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek! Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. Segítsetek nekem, hisz rajtatok múlik, hogy a láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét így közös erővel visszatartsuk.”

Krisztusban a házasság szentségén keresztül minden család „kis egyházzá” válik, amely arra hivatott, hogy hirdesse Isten országát ebben a múló világban. A keresztény házasságban a férfi és a nő egy test, egy szív és egy lélek lesz. A férfi Jézus Krisztust képviseli, a nő az Egyházat. Emiatt egy család megrontása vagy lerombolása, a sötétség világának legfőbb célja. A családok elpusztulnak, mert a bennük lévő igaz szerelem meghal. A „kegyelmi hatás” első eredménye a házasságokban a halott, kihűlt szerelem feltámasztása. Az ördög az, aki megöli szerelmet a házatársak között, és a szeretetet a családon belül. A Szeretetláng befogadásának arra kell vezetnie a Lelki Napló szerint élő családokat, hogy fényhordozókká váljanak oly sok más otthon számára, amelyek a sátáni gyűlölet sötétjében hevernek.

A családok alapvető problémája napjainkban, hogy nem imádkoznak együtt, ezért nem kapják meg Isten kegyelmét. Amikor a családtagok összegyűlnek, és a Szűzanya kérésére imádkoznak, pl. a sátán elleni leghatékonyabb fegyverrel, a rózsafüzérrel, elkezdődik a lelki csodák láncolata: a szívek átalakulása. 

Az ördögi beavatkozás nem mítosz, hanem valóság, és annál veszélyesebb, minél rejtettebb és észrevétlenebb. Az ördög az elmében, az érzésekben, az emlékezetben, az emberi képességekben, a kapcsolatokban hat, és a számítástechnikában divatos kifejezéssel élve „konfigurálja” ezeket, vagyis kiveszi őket az Teremtő által alkotott természetes rendből. Így ahelyett, hogy az Istent szolgálnák, a gonoszlélek „gondolatait, érzéseit, útjait” közvetítik a világnak.

A családok csak úgy lehetnek boldogok, ha Krisztushoz igazodnak. Élj Krisztusnak, élj Krisztusban! A többi ráadásként jön. Sajnos egyre több rendszeresen Szentmisére járó család is megzavarodva él a saját hibájából, mert nem fordul Istenhez közös imával, nem él az Igével, a szentségekkel és a katolikus hit egyéb kincseivel. Amikor a gonosz „elfoglalja” a családot, még ha az látszólag egységes is marad, már nem Jézus Krisztus az Úr benne. Aki a szíveket uralja, az a sátán: gondolatokat, érzéseket, emlékeket és tetteket hoz létre a személyekben, így a család ahelyett, hogy szentély lenne, az ellenkezőjévé válik: a bűnök otthonává. Amikor vétkezünk, megnyitjuk az ajtót a gonosz előtt, aki fokozatosan uralni kezdi az ember elméjét, szívét, emlékezetét, testét és egyéb képességeit. Ezért láthatunk még a közvetlen környezetünkben is olyan embereket, sőt, egész családokat, akik között ateizmus, istenellenesség, alkoholizmus, erőszak, szexuális erkölcstelenség, hűtlenség, gyűlölet, keserűség, becstelenség, testi-lelki lustaság, hazugság, lopás, drogfüggőség stb. van jelen.

Ilyenkor a Szeretetláng befogadása lehet a lelki megújulás kezdete. A kegyelmi hatások által megszületik a győzelem, a diadal, amely a családtagokat igazán kereszténnyé, vagyis krisztusivá változtatja, s így képesek lesznek Krisztus fényét elvinni más családoknak. A sátán fokozatos megvakítása az a nagy csoda, amelyet Szűz Mária tesz azokban a családokban, ahol szívesen látják az Ő Szeretetlángját, és átültetik a gyakorlatba otthonaik megszentelésére vonatkozó programját. Jézus, Édesanyja hathatós közbenjárására, megvilágítja az elméket, a szíveket, az emlékezetet, és megadja a megtérés kegyelmét. Így a Szeretetláng, vagyis Jézus Krisztus megrázó módon átalakítja a lelkeket. 

A Szereretláng befogadása révén a Szűzanya is családtaggá válik otthonunkban, és ha már jelen van köztünk, szelíd, édesanyai módon terel bennünket, hogyan engeszteljünk a családok bűneiért, és milyen imák által törekedjünk családi életünk megújítására:

„Azt kérem, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjék. Az egy órai idő, amit az engesztelésre fordítotok, legyen lelki olvasmánnyal kezdődő, áhítatos összeszedettséggel teljes ájtatosság, a szentolvasó vagy más módja az imádságnak. Az engesztelést ketten vagy hárman végezzétek. Ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott az én Szent Fiam. Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek meg az imát, mely közben ajánljátok magatokat Szent Fiam Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő ájtatosságot így is fejezzétek be. Ezt az imát reggel és este, és napközben is végezzétek, mert ez közelebb visz benneteket Szent Fiam által az Örök Atyához, és szívetek megtelik kegyelemmel. A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek. (…) Aki velem érez, mind jogosult lesz erre a nagy kegyelemre, mellyel a lelkeket megmentjük az örök kárhozattól.” (1962. április 13.).

Különleges áldás a családoknak
Erzsébet asszony: „A szentmise alatt az Úr átelmélkedte velem az előző nap elmondott szavait (az édesanyai hivatásról), és a nagy csöndességben, mely lelkemet betölötte, megrendítő, de jóságos szavaival így szólt: „Erre a felelősségteljes munkátokra különös áldásomat adom. Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kiosztani kívánom a nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják. Rájuk minden alkalommal különös áldást adjanak. Ez az áldás egyedülálló, s csak a szülők részére adható meg. Minden gyermek születésénél rendkívüli nagy kegyelmeimet árasztom a családokra.” Ezután a lelkemet elárasztotta azokkal a kegyelmekkel, melyeket azok az édesanyák kapnak, akik az Ő tetszése és akarata szerint nevelik gyermekeiket.”

Az elhunyt családtagokért végzett ima
Jézus szavai: „Azok a családok, akik csütörtöki vagy pénteki napon a családjukban az engesztelő imádási órát megtartják, ha a családjukban meghal valaki, egyetlen szigorú böjti nap után a család halottja kiszabadul a tisztítóhelyről. A szigorú böjt megtartása: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani.”

Minden család egy kegyhely legyen

Jézus szavai: „Édesanyám közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani. Ahogyan Ő mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.”

A családi élet zökkenői
Erzsébet asszony: „Egy alkalommal sok elfoglaltságom miatt reggeltől késő délutánig nem gondoltam az Úr Jézusra. Mikor magamra maradtam, igen panaszos szavakkal így szólt hozzám: „Látod, milyen vagy? Már megint magad vesződsz ügyes-bajos dolgaiddal. Miért nem hozod Hozzám? Úgy teszel, mintha egyedül is tudnál valamit tenni. Tanuld meg már végre, hogy bizalmamba férkőzve mások számára is elérsz mindent. Szedd össze felebarátaid nehézségeit, a családod életének zökkenőit, és Én elintézek mindent neked. Higgy hatalmamban! Ha nem bízod Rám ügyeidet, hogy intézzem el azokat? Feltétlen bizalmadat kérem.”

Megszabadítom családodat a gonosztól
Jézus szavai: „Megáldom családodat nagyon, megszabadítom őket a gonosztól, mert ő dúlja fel a ház békéjét. Csak bízzál Bennem!” „Ó, Uram, olyan nagy a családi nézeteltérés, hogy itt csak csoda segíthet.” „Úgy gondolod, hogy nem tudok csodát tenni?” „Uram, de én nem vagyok méltó erre.” „Én mégis csodát teszek, és a lehetetlennek látszó családi ügyedet úgy megáldom, hogy elsimuljon minden.”

A bizalommal teli kérés meghallgatása

Jézus szavai: „Kérjetek csak sokszor és sokat! Ahányszor és amennyit kértek, annyiszor és annyit kaptok. Sőt, ha látom bizalmatokat, kéréseiteket megduplázva teljesítem. Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben. […] Ha látom bizalmatokat, akkor máris leköteleztetek, és ez azt jelenti, kifoszthattok, ahogy csak akartok, Én nem zárkózom el. Szívem szeretetével elétek állok: itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket.” (1963. augusztus 6.).

A családokért felajánlott nap

Jézus szavai: „Kedd – ez a nap a családodért felajánlott nap legyen. Ajánld fel őket egyenként Édesanyánknak, Ő védelmébe veszi őket. Ezen az éjjelen a virrasztó imát is értük ajánld fel. Ha valami nehéz, csak szólj a Szent Szűznek bizalommal. Ő is sokat virrasztott imádságban, és tudod (…), a családodért nagy felelősséggel tartozol. Most is neked kell őket különös gonddal Hozzám vezetni, mindegyiket a maga módján, mert igen különbözőek. Kegyelmeimet szünet nélkül óhajtsd számukra. Együtt fogunk működni, de a te erődet igénybe kell vennem. Legkegyesebb pártfogódat, Szent Józsefet ne felejtsd el. Őt is kérd mindennap, Ő is örömmel segít, és így nyert ügyünk lesz.” (1962. április 10.).

Nagyon titokzatos, hogy mi történik a lelkekkel a halál után. Az tény, hogy szoros kapcsolat van köztük és köztünk. Ha nem is látjuk őket, velünk vannak és elkísérnek minket, különösen imát kérve. Fel kell ismernünk az imák, áldozatok, vezeklés és a böjt hatalmas erejét személyes életünkben és az egyetemes egyház életében. Az elhunytak a segítségünket kérik: misét, rózsafüzért, böjtöt, nevükben adott alamizsnát, jócselekedeteket stb. Valóságos bűn nem imádkozni az elhunytért. Ez a szeretet hiánya, mert ők sokkal erősebb fájdalmakat szenvednek el, mint a földi fájdalmak, és sokszor mi nem segítünk rajtuk.

Mindannyian hallottunk már a tisztítóhelyről, de mi is ez valójában? Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Mennyország előszobája. Az a köztes állapot, ahol a színről színre látásra váró lelkek tartózkodnak és tisztulnak. Ők a kegyelem állapotában haltak meg, de bocsánatos bűneik vannak, vagy nem teljesen értek véget a bűneikért járó ideiglenes büntetések. Mivel a tisztítóhelyen levő lelkek nem tudnak már segíteni magukon, mi, akik élünk, tehetjük meg ezt helyettük a szentmise, az ima, a böjt és a jócselekedetek felajánlása által. Ezekkel a szeretet-cselekedetekkel akár teljes búcsút is nyerhetünk a megholtak számára.

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint „A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsájtott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése” (KEK 1471). Az Egyháznak Krisztustól kapott oldó és kötő hatalma lehetőséget ad arra, hogy minden hátralevő büntetést elengedjen – ebben az esetben beszélünk teljes búcsúról. De hatalma van ahhoz is, hogy csak a büntetések egy részét engedje el – ezt nevezzük részleges búcsúnak. Olyan búcsút, amely az összes katolikus hívő számára elnyerhető, csak a pápa engedélyezhet, akár részleges, akár teljes búcsúról van szó.

A részleges búcsúkat 1968-ig idő szerint mérték, vagyis meghatározták, hogy egy bizonyos imádság vagy jócselekedet hány évi, hónapi, vagy napi búcsúval jár. Így lehetett nyerni pl. ötven, száz, háromszáz napi, illetve egy-, három- vagy ötévi búcsút. A részleges búcsúk arra vezethetők vissza, hogy a pápa annyi büntetést engedett el, amennyit az ősegyházban a hitvallók és a vezeklők az adott ideig viselt szenvedésekkel és önmegtagadásokkal érdemeltek ki. 1968-tól az Egyháznak a részleges búcsúk mértékére vonatkozó hagyományos értékelése megváltozott, vagyis nincs számszerűsített, konkrét időhöz kötve annak elnyerése. Ez már önmagában azzal is indokolható, hogy a túlvilági életben nem létezik az általunk ismert időfogalom.

Sok katolikus gondolkodásába beférkőzött az a protestáns eszme, miszerint nem létezik a lelki megtisztulás azon állapota, amelyen a legtöbb léleknek át kell mennie, mielőtt szemtől szembe láthatja az Urat. Ez a tudatlanság okozza, hogy megfeledkeznek szeretteikről, és nem imádkoznak értük. Tévesen azt gondolják: már megpihent!

Elszakított testvéreink számára, akik a protestáns reformáció eszméit követik, a tisztítóhely nem létezik; szerintük ez a katolikus Egyház „találmánya”, amelynek semmi alapja a Szentírásban. Ez a vélemény nyilvánvaló tévedés. Elegendő a Katolikus Egyház Katekizmusát fellapozni, hogy megcáfoljuk őket. (1030. és 1472. pont). Az Egyház hite arra sarkall bennünket, hogy szent életet éljünk, elkerüljük a legkisebb hibákat is, és életszentségre törekedve járjunk a menny felé vezető úton. Tudjuk, hogy semmi szenny nem kerülhet Isten elé, és hogy a bűn, bármilyen csekélynek tűnik, akadálya az örök életbe való belépésnek. Jézus és Mária tanításai arra hívnak bennünket, hogy imádkozzunk és hozzunk áldozatot elhunyt testvéreinkért, tudva, hogy amikor meghalunk, nekünk is szükségünk lesz az élők nagylelkűségére a szükséges megkönnyebbüléshez.

November hónapban az egész küzdő Egyház mozgósít, hogy megszerezze halottainknak azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségük van a megtisztulás útján való felemelkedéshez. A Szeretetláng befogadása megnyitja szívünket az elhunyt testvéreink iránti irgalmasság előtt.

Egyház által kiadott rendelkezéseken kívül évszázadok óta találkozunk a tisztítóhelyről való szabadulás különböző ígéreteivel a szenteknek és misztikusoknak adott magánkinyilatkoztatásokban – így a Szeretetláng-üzenetekben is. Világszerte sok testvér tett tanúságot róla, hogy a lehetőség, miszerint a Szeretetláng kegyelmi hatása által családtagjaik és szeretteik szenvedését megrövidíthetik a tisztítóhelyen, erőteljesen hatott rájuk, amikor a Szent Szűz Szeretetlángját a szívükbe fogadták.

Erzsébet asszony 1962. október 13-án leír egy esetet a Naplójában: „Ma reggel a templom csendes magányában tartózkodtam. A Szent Szűz Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását kértem a szenvedő lelkekre, s közben az Úr Jézus éreznem engedte, hogy most egy lélek kiszabadult a tisztítótűzből. Lelkemben leírhatatlan megkönnyebbülést éreztem.”

Az ezt követő naplórészletben konkrétan arról olvashatunk, hogy ha 3 Üdvözlégyet elmondunk a Szűzanya tiszteletére, egy lélek kiszabadul a tisztítótűzből. November hónapban pedig már 1 Üdvözlégy elmondása is tömeges lélekszabadulást eredményez. A Lelki Naplóban több hasonló ígérettel találkozhatunk.

Ha a Napló teológiai vizsgálata során megfogalmazott értékelés szerint nem is értelmezhetjük szó szerint a fent említett üzenetet, annyi bizonyos, hogy az Egyház is különbséget tesz a búcsúk terén, például november hónapban több búcsút engedélyez a halottak javára. A Halottak napját követő nyolc napon belül, a Szentatya szándékára végzett imádság és temetőlátogatás is búcsúnyeréssel jár halottaink számára, ha ezt a kegyelem állapotában végezzük.

Dr. Kovács Zoltán mariológus, a Lelki Napló cenzora, mértéktartó hozzáállással, de pozitív módon összegzi a tisztótóhelyen szenvedők szabadulásáról szóló Szeretetláng-ígéreteket: „Elgondolkodtató a túlvilági dimenzióra jellemző, időn felüli állapot történéseinek időbeli leképezése: az elimádkozott Üdvözlégyek számától függene a lelkeknek a tisztítótűzből való kiszabadulása? A túlvilági és az evilági dimenzióban történő események „közös nevezőre hozatala” állandó nehézséget szül a teológiai értelmezés számára. Ugyanakkor felvetődik a kérdés: az öt elsőszombat megünneplőinek, vagy akár a Jézus Szíve-kilenced elvégzőinek szóló ígéret után megalapozottak lehetnek-e a Szeretetláng-ígéretek tagadása?

Ne feledjük továbbá, hogy Erzsébet asszony abban a korban élt, amikor az Egyház sokkal inkább hajlamos volt a túlvilági dolgokat evilági, nemegyszer tételes, „árat megszabó” mértékkel mérni: gondoljunk csak a különböző részleges búcsúkra (300 napi, 7 évi stb.), melyek elfogadása akkoriban igen elterjedt volt.

Mindezek alapján tehát az érdemszerző cselekedetek kegyelmi hatásának mérhető dimenzióban történő leképezését illetően alapvető problémát nem találok. Nem bizonyítható ugyan, hogy az aszketikus cselekmények mennyire pontosan eszközlik ki a szenvedő lelkek tényleges szabadulását, vagyis mennyire felel meg valóban egy Üdvözlégynek egy személy szabadulása a tisztítótűzből. Az imádság mélysége és mennyisége viszont vitathatatlanul egyenes arányban áll a hatására elnyert isteni kegyelemmel, még ha annak hatása nem is mérhető feltétlenül az általunk várt módon.”

Virrasztás a haldoklókért

 A Szűzanya szavai: „Az én kérésem, hogy az éjszakai szent virrasztást, mely által a haldoklók lelkét akarom megmenteni, úgy szervezzék meg, hogy minden egyházközségben egyetlen perc se maradjon virrasztó imádság nélkül. Ez az eszköz, melyet kezetekbe adok, ezáltal mentitek meg a haldoklók lelkét az örök kárhozattól. A Szent Fiam érdemeivel egyesített virrasztó imádság és az én Szeretetlángom fényétől megvakul a sátán” (1965. július 9.).

Virrasztásotok ideje alatt az egész világ haldoklóira kiterjesztem a nagy kegyelmet, és a sátán megvakítása által a haldokló lelkekre kiárasztom Szeretetlángom kegyelmi hatásait. A kegyelemmel teljes szelíd láng megmenti őket az elkárhozástól.” (1962. szeptember 7–8.).

A hétfői böjt a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért 

 A Szűzanya szavai: „Az Általam kért szigorú böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből. A szigorú böjt megtartása: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani” (1962. szeptember 28.).

„A papok, ha a hétfői böjtöt megtartják, minden szentmiséjükben, amit azon a héten bemutatnak, az átváltoztatás pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről!”

Az Istennek szentelt személyek és a világiak, akik a hétfői böjtöt megtartják, azon a héten minden szentáldozásukkor az Úr Szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről! Aki a böjtöt rendszeresen megtartja, annak elegendő este hat óráig megtartania! Egy öt-tizedes rózsafüzért imádkozzon el ebben az esetben a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, még azon a napon” (1981. febr.2. – IV/27).

A papi lelkek szabadulása

Jézus szavai: „A meghalt papi lelkek az Általam kért szigorú böjtöd megtartása által ezentúl a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből. És bárki ezt a szigorú böjtöt megtartja, elnyeri a kegyelmet a szenvedő lelkekért.” (1962. szeptember 28.).

Három üdvözlégy elimádkozása

A Szűzanya szavai: „Bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet tiszteletemre elimádkoztok, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből; a halottak hónapjában pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből. A szenvedő lelkeknek is érezniük kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását.” (1962. október 13.)