Skip to content

Vezetőink

A Szeretetláng Mozgalom szervezeti felépítését az Alapszabályzatunk határozza meg. E szerint a legfőbb vezetőnk és patrónusunk a Boldogságos Szűz Mária. Személyi vonatkozásban a Társulás vezetője és képviselője az egyházi és a világi hatóságok előtt a főszékhely koordinátora. Feladata, hogy pásztorként vigyázzon Közösségünk Egyház iránti hűségére és belső egységére. Munkáját tanácsadói minőségben egy négy tagból álló Igazgatótanács segíti. Fontos, hogy nagyobb jelentőségű ügyek esetén kérje ki és vegye figyelembe a más egyházmegyékben működő egyházmegyei koordinátorok véleményét.

Az egyházmegyei koordinátorok feladata, hogy ápolják a kapcsolatot az egyházmegye imaközösségeivel, és megerősítsék tisztségükben azok választott vezetőit. Illetékességi körükön belül segítsék elő új plébániai imaközösségek alapítását, valamint éberen ügyeljenek rá, hogy a Szeretetláng-lelkiségbe ne keveredjenek idegen elemek, főleg olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, vagy kifogásolva vannak az Egyházi Hatóság által.

A Mozgalom minden vezetője és tisztségviselője anyagi ellenszolgáltatás nélkül, missziós küldetésének tudatában végzi megbízatását. Példaként szolgál számunkra ebben Erzsébet asszony, aki a vasgyári ellenőrtől az ápolónői tevékenységig számos munkát elvállalt, hogy családját és önmagát eltartsa, és bár a ’60-as évektől minden szabad percét az imádságnak és a Szeretetláng továbbadásának szentelte, határozottan visszautasította, hogy mások anyagi támogatása vagy adománya révén szolgálja a Szűzanya ügyét.

Erzsébet asszony unokájaként – ő nevelt fel engem és két testvéremet – a családoknak szóló üzeneteket tartom a legfontosabbnak a Szeretetláng-lelkiségben. Ma már nyilvánvaló, hogy gonosz elsősorban a családokat akarja tönkretenni, mert ezáltal az egész teremtett világ isteni egyensúlya felborulna. Ám én hiszek a Szűzanya ígéretében: »Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat.« Családapaként és a Szeretetláng Mozgalom felelőseként hiszem azt is, hogy megvalósítható, amit az Úr a nagymamának mondott: »Azért illesztettelek a családod körébe, hogy lássák, hogyan kell és hogyan lehet egyszerre a családnak élni és Istennek szolgálni.« S végül hiszem, hogy a házaspárok minél több időt töltenek imádásban az eucharisztikus Jézus előtt, annál inkább megtalálják ezt a kettős egyensúlyt az életükben.
E-mail: kindelgyozo@gmail.com

Felnőtt megtérőként, hitem elmélyítésében döntő szerepe volt annak, hogy egy olyan plébánián vehettem fel a beavató szentségeket 2017-ben, amely otthont adott a Szeretetláng lelkiségének. Szeretnék minden lehetőséget megragadni arra, hogy szolgálni tudjak; legyen az a Mozgalom rendezvényein vállalt feladat, egy-egy idős vagy beteg hívő meglátogatása vagy a személyes Istenkapcsolatomból fakadóan elmélkedések megosztása. Ugyanezért fogadtam el azt a felkérést is, hogy a Vezetőségben ellássam a titkári feladatokat.  A Szeretetláng Mozgalom tagjának lenni számomra egy olyan közösséghez való tartozást jelent, melynek tagjai mind imaéletükkel, mind állapotbeli kötelességeik odaadó teljesítésével, küzdelmeikben való helytállásuk révén is arra törekszenek, hogy Isten hűséges szeretete kinyilvánuljon a világ számára is.

A Szűzanya mondta Fatimában 1917-ben: »Isten meg akarja alapozni Szeplőtelen Szívem tiszteletét… végül Szeplőtelen Szívem diadalt arat!« Meggyőződésem szerint ez a győzelem Szűz Mária Szeretetlángja által fog kibontakozni és kiteljesedni, de nem a mi közreműködésünk nélkül. A Szűzanya minden jelenési helyén kéri az imádságot, az engesztelést, az önmegtagadást, így a Szeretetláng üzenetekben is. Én magam nagyon fontosnak tartom az imádságot és az engesztelést a Szeretetláng szellemében, hazánkért, a békéért, a családokért, a bűnösök megtéréséért… Ezért szívesen közvetítem a Szeretetláng Mozgalom FB oldalán az imaalkalmakat.

A Szeretetláng egy, a Szűzanyától kapott égi kapaszkodó, lelki mankó ebben az eltévelyedett, vesztébe rohanó világban. Ehhez kapcsolódik, hogy az én személyes életemben a rózsafüzér a stabil pont. Volt ugyanis egy időszak, amikor közel hét évig az Istentől távol éltem, és a szüleim, a barátaim, ismerőseim által elmondott sok-sok rózsafüzér hatására a Szűzanya megérintette a szívemet és visszavezetett Jézushoz. Ezért nagyon hálás vagyok. Munkám, és hobbim az informatika, így fontosnak tartom, és szívesen segítem a Szeretetláng minél szélesebb körű elterjedését az online térben is.

2011-ben ismertem meg egy zarándoklaton a Szeretetláng lelkiséget, melynek egyik gyümölcse lett a Szeretetláng imacsoport megalakulása egyházmegyénkben, Ajakon, elsőcsütörtöki szentségimádási órákkal. A Szeretetláng Mozgalom éves lelkinapjain és zarándoklatain együtt veszünk részt, nemcsak mint zászlókkal, énekelve ünnepélyesen vonuló zarándokok, hanem mint olyan közösség, amelyik ősi, szent hitünket megőrizve tanúskodik róla: korunk feborult világrendjében az Úr hatalma és a Szűzanya közbenjáró ereje menti meg az emberiséget! A Szeretetláng által felelős és tudatos keresztény lettem a családommal együtt; életem forrása az Eucharisztia, Jézus az Élő Szeretetláng.
E-mail: hasulyonedr@gmail.com

Felnőtt megtérőként 11 évvel ezelőtt részt vettem az Engesztelők Találkozóján Vácott, és ekkor ismerkedtem meg a Szeretetlánggal. Nagyon nagy hatást gyakorol az életemre mind a mai napig, mert megtanított a folyamatos bűnbánat gyakorlására, a szentgyónás fontosságára, valamint a rózsafüzér imádkozás szeretetére, amely arra indít, hogy legyen igényem a napi szentmisén való részvételre és az ebben való elmélyedésre. A szentségek által közelebb kerültem a drága Szűzanyához, aki betölti az édesanya szerepét a mindennapjaimban.
Korábban ketten kezdtünk el imádkozni a Szeretetláng engesztelő imafüzetből melynek később egy imacsoport lett a gyümölcse. Egyházközségünkben lehetőségeinkhez képest évente szervezünk lelkinapot, melyet az érdeklődők mindig szívélyesen fogadnak. Hiszem, hogy az Úr és a Szűzanya kezében vagyunk, és kettejük eszközeiként tudunk szolgálni a testvérek felé, így is meggyújtva azt a pici lángot, amit a szívekben tovább tudunk adni, és amelynek célja, hogy a Szeretetláng tüze az egész világon lángra lobbanjon!
E-mail: szeretetlang.hu@gmail.com

Születésemkor a Szűz Anyának ajánlottak fel szüleim. Már nyugdíjas vagyok, de azóta is az Ő gyermeke vagyok. Éppen ezért vettem fel kisgyermek koromban a Skapuláré vállruhát, mellyel az Égi Édesanyám oltalmát kértem. A Világban Élő Kármeliták közösségéhez csatlakozva pedig még szorosabban akartam a Szent Szűz palástja alá vonulni. A Szeretetláng szívemben való fellobbanása óta embertársaimat az imára buzdítom, és az engesztelésre hívom az imacsoportokat. Missziós küldetésem hitoktatási munkám befejezése után a felnőttek felé irányul. Egymást hordozzuk imáinkban, így ajánljuk fel minden bánatunkat és örömünket a Mennyei Atyának a megtérésekért és saját üdvösségünkért.
E-mail: szeretetlang.hu@gmail.com