Skip to content

Alapszabályzat

1. cikkely. A Társulás természete, neve és székhelye

1. §. A Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulás (rövidített neve: Szeretetláng Mozgalom) (a továbbiakban: Társulás) krisztushívők egyházmegyei jogú magántársulása, mely egyházi jogi személyiséggel rendelkezik[1]. Jóváhagyását először az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztorának 2009. április 5-én kelt határozatával, jelen formájában pedig az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a főpásztor 2023. augusztus 7-én kelt, 579-9/2023. számú határozatával nyerte el. Az alábbi Alapszabályzat szerint működik, a Codex Iuris Canonici (a továbbiakban: CIC) 299., valamint 321-326. kánonjának megfelelően. A jelen Alapszabályzat lehetővé teszi, hogy a Társulás együttműködjön más, azonos lelkiséget magáénak valló, Egyházi Hatóság által jóváhagyott társulásokkal.

2. §. A Társulás székhelye: 1065 Budapest, Székely Bertalan utca 25.[2] A koordinátor innen vezeti a Társulást, illetve itt őrzi annak hivatalos iratait és dokumentumait.

2. cikkely. A Társulás célja és tevékenysége

1. §. A Társulás küldetése elsősorban a családok felé irányul, megmutatva, hogyan lehet egyszerre Istennek élni és a családnak szolgálni. Olyan lelkiséget igyekszik előmozdítani tagjaiban, melyben az apostoli tevékenység az egyre jobban elmélyülő imaéletből táplálkozik. Kiemelten fontosnak tartja a családok és a fiatalok szívét megnyitni az Eucharisztia minél gyakoribb ünneplése iránt, valamint máriás-karizmatikus elkötelezettsége folytán szívből fakadó késztetést ébreszteni bennük a Szentlélek ajándékainak befogadására és az odaadó Szűz Mária-tiszteletre.

A Társulás további céljai:

2. §. Tudatosítani tagjaiban, hogy felelős részt kell vállalniuk abból a küldetésből, amelyet Jézus Krisztus ebben a világban az Egyházra bízott.

3. §. Imádkozni az Egyház szükségleteiért, különösen a felszentelt személyekért, valamint új papi és szerzetesi hivatásokért.

4. §. Engesztelő imákat, cselekedeteket felajánlani az emberiség bűneiért, illetve a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért.

5. §. A Társulás lelkisége az Isten Szaván, a Katolikus Anyaszentegyház hitén, a Tanítóhivatal útmutatásain, valamint a Szeretetláng Lelki Napló[3] tanításán nyugszik.

3. cikkely. A tagok csatlakozása

1. §. A Társulásnak bármely nagykorú, megkeresztelt katolikus tagja lehet, aki annak célkitűzéseivel összhangban az életszentség útjára kíván lépni. A tagok belépése a Társulásba önkéntes és szabad, figyelembe véve a CIC 316. kán. 1-2. §-ának rendelkezéseit.

2. §. Bárki, aki egy előadás, lelkigyakorlat vagy kiadvány által megismerte a Szeretetláng lelkiségét, és abban felfedezte az életszentségre vezető benső utat, amelyen maga is járni kíván, lélekben a Társulás tagjának tekintheti magát.

3. §. Aki a Társulásnak formálisan elköteleződött tagja kíván lenni, jelezze csatlakozási szándékát a helyi imaközösség vezetőjénél, ennek hiányában az illetékes koordinátornál. A felvételről a döntést az imaközösség vezetője hozza meg az imaközösség tagjainak meghallgatásával. Ha a kérelmet a koordinátornál adták be, a felvételről ő dönt tanácsának, illetve ha a főszékhely koordinátoránál adták be a kérelmet, az Igazgatótanács többi tagjának meghallgatásával.

4. §. A taggá válás feltétele, hogy a jelentkező ismerje a Szeretetláng Lelki Naplót, vagy legalább annak egy kivonatát. Álljanak rendelkezésére olyan nyomtatott vagy elektronikus anyagok, amelyek révén megismerheti a Szeretetláng lelkiséget, a Társulás alapvető imádságait, és a lelki javakat, amelyekben részesül.

5. §. Az új tagnak vállalnia kell az Alapszabályzatban foglalt kötelezettségek megtartását. Ha imacsoporthoz csatlakozik, írja alá a Nyilvántartási Naplót, amelyet minden helyi közösségnek vezetnie kell. Utóbbi esetben a jelentkező az úgynevezett „Szeretetláng átadással” válik a Társulás tagjává. Ekkor az imaközösség vezetője (vagy a plébános) égő gyertyát nyújt felé és küldetést ad neki, azokkal a szavakkal, amelyeket a Szent Szűz mondott Erzsébet asszonynak a Szeretetláng Lelki Napló szerint: Vedd e lángot, melyet neked nyújtok. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább!” (1962. április 13.).

6. §. A Társulásba nyert felvétele után egyetlen tag sem tekintheti befejezettnek a képzését; tartsa azt élethosszig tartó lelki növekedési folyamatnak.

7. §. A Szeretetláng Mozgalomba klerikusok, valamint a megszentelt élet intézményeinek és az apostoli élet társaságainak tagjai is felvételt nyerhetnek a saját ordináriusuktól vagy elöljárójuktól megadott engedély alapján, amennyiben számukra ez szükséges.

4. cikkely. A tagok kötelezettségei

1. §. A Társulás minden tagjának sajátos vonása legyen az eucharisztikus áldozatban való gyakori részesedés, az Oltáriszentség imádása, valamint a rózsafüzér imádkozása, mint a megváltás titkaiban való elmélyedés hatékony módja. A szentségek vétele mellett éljenek mindazon eszközökkel, amelyeket az Egyház az életszentségre vezető útként hagyományosan felkínál. Ilyenek: a bűnbánat, a böjt, a lemondás, a virrasztó imádság és az áldozatvállalás. Mint az életszentség tökéletes példáját, kövessék a Szent Szűz erényeit, és másokat is buzdítsanak erre. 

2. §. A tagok missziós küldetése, hogy az Evangélium hordozójává és Isten Országának építőjévé váljanak, evangelizálják a családokat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjával. Ahhoz azonban, hogy az Egyház nevében igehirdetői vagy missziós tevékenységet végezzenek, az illetékes ordinárius megbízására van szükségük.

3. §. Tartsák szívügyüknek rendszeresen olvasni, átelmélkedni és megélni Isten Szavát – ami az alapja keresztény életünknek –, valamint a Lelki Naplót, hogy megértsék a Szeretetláng lelkiségét, és hogy mire szól a küldetésük.

4. §. Kizárólag ott, ahol a megyéspüspök, illetve az ő általános engedélye alapján a plébános jóváhagyja, a Társulás belső imamódjaként (mint magánáhítat) gyakorolják a mindennapokban az Üdvözlégy Mária imádkozása során: „…Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.” A Társulás napi imája által óhajtsák az Úrral való benső egységet a Lelki Napló alapján: „Imádott Jézusom! Lábunk együtt járjon. Kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon. Bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.”

5. §. Imádkozzanak a családok egységéért, a Szentatyáért, a papi és szerzetesi hivatásokért, a papság megszentelődéséért és az Egyetemes Egyház minden szándékáért és szükségéért. 

6. §. Odaadóan, hűséggel és alázattal tevékenykedjenek a kapott megbízatásokban, melyeket szeretnénk inkább „szolgálatoknak” nevezni.

7. §. A tagok anyagilag is járuljanak hozzá a Társulás fenntartásához és az apostoli munka segítéséhez.

5. cikkely. A tagok jogai

1. §. Részt venni az apostoli munkákban, tisztségeket betölteni, valamint részesülni azokban a lelki javakban, amelyek megilletik a tagokat, a jelen Alapszabályzat szerint.

2. §. Részt venni véleménynyilvánítással és szavazati joggal a Társulás ügyeit megtárgyaló gyűléseken, választásokon; minden tag a maga illetékességi körén belül.

3. §. Egy-egy terület szükségleteit figyelembe véve bármely tag – lelki és emberi adottságai szerint – plébániai imaközösséget alapíthat ott, ahol még nincs, a jelen Alapszabályzatnak megfelelően. Az alakuló új közösség tagjainak felvételét a koordinátortól kell kérni. Ezen tagok felvétele egyben az új közösség megerősítését is jelenti. Az alakuló, új imaközösségnek legalább három tagból kell állnia.

6. cikkely. Beteg vagy idős tagok

1. §. Amikor a Társulás egy tagja – különösen, ha egy imaközösség vezetője volt – életkor, betegség vagy egyéb nem büntetendő ok miatt alkalmatlanná válik kötelezettségeinek megtartására, illetve ellátására, őt továbbra is tagnak kell tekinteni. A koordinátorok és az imacsoport vezetők gondoskodó figyelemmel és különleges szeretettel legyenek iránta, ahogyan azt az evangéliumi lelkület megkívánja.

7. cikkely. Testvéri figyelmeztetés, büntetés alkalmazása és a tagok kilépése

1. §. Amikor egy tag bármely pontban ismételten nem tartja be az Alapszabályzatot, vagy megszegi a keresztényhez méltó viselkedés szabályait, szükséges a párbeszéd és a testvéri figyelmeztetés, ahogyan Jézus tanít minket az Evangéliumban (Mt18,15-17).

2. §. Abban az esetben, ha valakinek azért függesztik fel a tagságát, mert felelősséggel járó szolgálatát nem teljesítette, az illetékes koordináció nevezzen ki egy másik személyt a helyébe.

3. §. Minden tagnak, akit vád ér olyan dologban, mely büntetést vonhat maga után, joga van benyújtani a védekezését írásban, hogy az illetékes koordináció mérlegelje, és azt 60 hasznos napon belül megválaszolja.

4. §. Azt a tagot, aki súlyos nyilvános vétséget követ el az erkölcs, a közjó vagy az élet ellen, főleg, ha botrányt okozott általa, vagy olyan jellegű, amely súlyos belső szakadás előmozdítására alkalmas, illetve az Egyház tanításával ellenkező tanokat hirdet, ki kell zárni (vö. CIC 316. kán.1. §.).

5. §. A Társulás anyagi eszközeinek, egyéb ingóságainak és ingatlanainak nem megfelelő kezelése – ha ez kellőképpen beigazolódott – ok a Társulásból való elbocsátásra, fenntartva a világi hatóságoknak a jogot bármely utólagos szankció kiszabására.

6. §. Akit az illetékes koordináció súlyos ok miatt elbocsátott, nem fogadható vissza.

7. §. Bármely tag kiléphet a társulásból oly módon, hogy ezt a szándékát írásban közli az illetékes koordinátorral.

 

8. cikkely. A Társulás belső felépítése

1. §. A Szeretetláng Mozgalom legfőbb patrónusa a Boldogságos Szűz Mária.

2. §. A Társulás szervei:

 a) az Általános Gyűlés;

 b) az Igazgatótanács;

 c) a főszékhely koordinátora;

 d) a más egyházmegyékben működő koordinátorok (ha vannak);

 e) a más egyházmegyékben működő koordinátorok melletti tanácsok;

 f) a lelki tanácsadók;

 g) a plébániai imaközösségek és vezetőjük.

9. cikkely. Az Általános Gyűlés

1. §. Az Általános Gyűlés tagjai a főszékhely koordinátora, az imaközösség-vezetők, a más egyházmegyékben esetleg működő koordinátorok, az Igazgatótanács tagjai, a más egyházmegyékben működő koordinátorok melletti tanácsosok.

2. §. Az Általános Gyűlést rendes közgyűlésre évente egyszer a főszékhely koordinátora hívja össze, rendkívüli közgyűlésre ugyanő hívja össze az Igazgatótanács beleegyezésével, ha a szükség úgy kívánja vagy a tagok legalább 10 %-a kezdeményezi.

3. §. Akár rendes, akár rendkívüli Általános Gyűlésről van szó, azt legkevesebb 30 nappal korábban írásban kell összehívni, az alkalmas eszközök által, a napirend megjelölésével.

4. §. Ha külső körülmények miatt az illetékesek nagy számban nem tudnának személyesen jelen lenni egy gyűlésen, akkor az a rendelkezésre álló informatikai és technikai eszközök segítségével is megtartható. Erről minden esetben a főszékhely koordinátora hozzon döntést.

5. §. Első összehívás esetén az Általános Gyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van személyesen vagy írásbeli delegáció útján. Ha kevesebben jelennek meg, a második összehívás esetén az Általános Gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Delegáció csak a Gyűlés valamely tagjának adható. Egy tag legfeljebb két másik tag delegációjával rendelkezhet.

6. §. Bármely gyűlésen a felülvizsgált és jóváhagyott határozatokat be kell vezetni a hivatalos iratok könyvébe, melyet az erre kijelölt titkár vezet, ellátva az illetékes koordinátor és a titkár aláírásával. Az Alapszabályzat revíziója esetén az új Alapszabályzatot a főszékhely koordinátora, az egyházmegyei koordinátorok (ha vannak) és a kijelölt titkár írják alá.

7. §. Az Általános Gyűlés feladata:

a) A Társulás programjának és főbb kezdeményezéseinek megvizsgálása és jóváhagyása;

b) Az Igazgatótanács által elkészített költségvetés és zárszámadás jóváhagyása;

c) Az Igazgatótanács megválasztása;

d) A főszékhely koordinátorának megválasztása;

e) Az Alapszabályzat módosítása, a Társulás feloszlatása és ebben az esetben a vagyon további sorsáról való rendelkezés, valamint a főszékhely áthelyezése;

f) minden egyéb kérdés eldöntése, melyet a főszékhely koordinátora vagy az Igazgatótanács terjeszt elé.

8. §. Az Általános Gyűlés határozatait abszolút többséggel, vagyis a leadott szavazatok több mint felével hozza, kivéve a 7. §. e) pontja szerinti döntéseket, amelyekhez a szavazatok legalább kétharmadára van szükség.

9. §. A 7. §. d) és e) pontjában felsorolt döntések csak akkor lépnek hatályba, ha az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye megyéspüspöke jóváhagyja azokat.

10. §. Az Általános Gyűlésen a titkári feladatokat az Igazgatótanács titkára látja el.

10. cikkely. Az Igazgatótanács

1. §. Az Igazgatótanács látja el a Társulás minden rendes és rendkívüli vagyonkezelői és kormányzati feladatát azok kivételével, amelyek kifejezetten az Általános Gyűlésnek vagy más testületnek vannak fenntartva.

2. §. Az Igazgatótanács a főszékhely koordinátorából és négy tanácsosból áll, akiket az Általános Gyűlés választ hat évre. Elnöke a főszékhely koordinátora, aki a tanácsosok egyikét titkárrá nevezheti ki.

3. §. Az Igazgatótanács feladata különösen:

a) A költségvetés és a zárszámadás előkészítése;

b) Döntés tagok elbocsátásáról, tisztségviselők leváltásáról, valamint – ha valamely tag felvételét a főszékhely koordinátorától kérték – tanácsadói szavazás tagok felvételéről.

11. cikkely. A tisztségviselők általában

1. §. A koordinátor lehetőleg olyan világi hívő legyen, aki – amennyiben életállapota vagy életkörülményei lehetővé teszik – házastársával összhangban gyakorolja megbízatását, kifejezésre juttatva ezzel a Szeretetláng Mozgalom családok iránti küldetését. Megbízatása az illetékes Egyházi Hatóság megerősítése által lép érvénybe.

2. §. Ahhoz, hogy valaki koordinátori megbízatást kaphasson, szükséges a betöltött 25. életév, a Társulásban eltöltött legalább 3 év, szentségi értelemben rendezett életállapot, valamint olyan emberi, lelki és szellemi adottságok, amelyek képessé teszik őt a Társulás feladatainak személyes, tevékeny végzésére. Megfelelőképpen ismerje a Szentírást és a Katolikus Egyház tanítását, ugyanígy ismerje és élje a Társulás lelkiségét a Szeretetláng Lelki Napló alapján.  

3. §. A koordinátor és az imaközösség-vezetők éberen ügyeljenek rá, hogy a Szeretetláng-lelkiségbe ne keveredjenek idegen elemek, főleg olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, vagy kifogásolva vannak az Egyházi Hatóság által.

  4. §. A koordinátor a maga illetékességi területén belül szervezzen képzési- illetve lelkinapokat a tagok, különösen a megbízatást betöltő személyek részére, hogy világos és szilárd ismereteik legyenek a hitről és a Szeretetláng-lelkiségről, felismerjék apostoli küldetésüket a családban és a világban, s így alkalmassá váljanak az Egyház és a Társulás szolgálatára.

5. §. Minden koordinátor, imaközösség-vezető vagy tisztségviselő anyagi ellenszolgáltatás nélkül, missziós küldetésének tudatában végezze megbízatását.

12. cikkely. A tisztséget betöltők hivatali ideje

1. §. A koordinátor megbízatása hat évre szól, mely a kinevezés napjától számítandó.

2. §. Egy koordinátor legfeljebb két ciklusra választható meg, illetve nevezhető ki egymás után megszakítás nélkül; újabb időszakra csak indokolt esetben nyerhet megbízatást; a főszékhely koordinátora csak akkor, ha az Általános Gyűlés kétharmados többséggel megválasztja.

3. §. A főszékhely koordinátora, aki betöltötte 75. életévét, illetve betegség vagy más súlyos ok miatt már kevésbé alkalmas hivatalának ellátására, nyújtsa be lemondását a jelen Alapszabályzat 13. cikkelyének 5. §-a szerinti lelki tanácsadónak, aki 60 napon belül intézkedjen az új koordinátor megválasztásáról. Ha más egyházmegyében működő koordinátorról van szó, ő ugyanilyen esetben a főszékhely koordinátorának nyújtsa be lemondását, aki 60 napon belül intézkedjen új koordinátor kinevezéséről.

4. §. A más egyházmegyékben működő koordinátorok hivatali idejük időtartamára választanak maguknak két tanácsadót a főszékhely koordinátorának beleegyezésével. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a jelen Alapszabályzatban említett koordináció az Igazgatótanácsot jelenti, a többi egyházmegyékben a helyi koordinátort két tanácsosának beleegyezésével.

5. §. A lelki tanácsadó megbízatásának időtartama – az illetékes megyéspüspök jóváhagyását követően – azonos az őt felkérő koordinátoréval.

6. §. A plébániai imacsoport-vezetőt a közösség tagjai választják; számukra nincs megszabott hivatali idő, de a plébános felügyelje, hogy alkalmas személy töltse be a megbízatást.

13. cikkely. A főszékhely koordinátora

1. §. A főszékhely koordinátora a Társulás vezetője és képviselője az egyházi és a világi hatóságok előtt. Megbízatása az illetékes megyéspüspök írásos elismerésével lép érvénybe. Mandátuma során pásztorként vigyázzon a Társulás Egyház iránti hűségére és belső egységére. Teljes engedelmességgel viseltessen az Egyházi Hierarchia iránt.

2. §. A főszékhely koordinátorának megválasztása az Általános Gyűlés joga. Ha a választáson egy szavazásra jogosult személy nem tud megjelenni, úgy a résztvevők közül egy szavazatra jogosult személynek írásban delegálhatja szavazati jogát. Egy személy legfeljebb két másik tagtól kaphat ilyen felhatalmazást. A főszékhely koordinátorának megválasztása abszolút többséggel, vagyis a leadott szavazatok több, mint felével történik. Harmadik hivatali ciklusra a jelen Alapszabályzat 12. cikkelyének 2. §-a szerint csak kétharmados többséggel választható.

3. §. A főszékhely koordinátora kinevezi, illetve súlyos ok miatt idő előtt visszahívhatja bármelyik egyházmegyei koordinátort, ha az nem tartja be a jelen Alapszabályt, vagy súlyosan vét az Egyház törvényei ellen. Ilyen esetben – döntésének rövid indokolásával – közölje az elmozdítás tényét az illetékes Egyházmegyei Hivatallal.

4. §. Munkáját a napi ügyek végzésében és tanácsadói minőségben az Igazgatótanács segíti. Nagyobb jelentőségű ügyek esetén kérje ki és vegye figyelembe a más egyházmegyékben működő egyházmegyei koordinátorok véleményét. Titkárának közreműködésével vezessen nyilvántartást az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén működő plébániai imaközösségekről.

5. §. Legyen lelki tanácsadója, aki megerősítést kap erre a feladatra az illetékes megyéspüspöktől.

6. §. Egyedül a főszékhely koordinátora hívhat össze általános találkozókat, kongresszusokat vagy lelki napokat.

7. §. A főszékhely koordinátora a Lelki Napló hűséges őre, védelmezője és terjesztője, annak eredeti tisztaságában. Az ő joga, hogy nyomtatásban vagy elektronikus formában közzé tegyék azt, vagy annak kivonatait. Feladata, hogy a Társulás nevében előmozdítsa az apostolkodást más nyomtatott anyagok által, illetve, hogy létrehozzon olyan informatikai platformokat, amelyek megfelelő ismereteket adnak a Társulás működéséről, lelkiségéről, a programokról és más szükséges információkról.

8. §. Ha a főszékhely koordinátorának távolléte végleges, az egész Társulásért való felelősség a lelki tanácsadójára hárul, aki 60 napon belül hívja össze rendkívüli ülésre az Általános Gyűlést, hogy megválasszák a főszékhely új koordinátorát.

14. cikkely. A más egyházmegyékben működő egyházmegyei koordinátorok

1. §. Ha a Társulás a működéséhez jóváhagyást kíván nyerni egy másik egyházmegyében, szükséges a területileg illetékes megyéspüspök írásbeli működési engedélye. Ennek elnyeréséhez a kérelmezőnek mellékelnie kell az Alapszabályzatot és egy igazolást arról, hogy aki a működési engedélyt kéri, az a Társulásnak erre jogosult képviselője. Az ilyen egyházmegyékben működő közösségek élére külön egyházmegyei koordinátort lehet megbízni.

2. §. Az egyházmegyei koordinátor a főszékhely koordinátorától kapja a megbízatását, kinevezés által. Legyen lelki tanácsadója, aki megerősítést kap erre a feladatra az illetékes megyéspüspöktől.

3. §. Válasszon magának hivatali idejére két tanácsadót a Társulás tagjai közül, akik a főszékhely koordinátorától kapják megerősítésüket (lásd fent: Alapszabályzat 12. cikkely 4. §).

4. §. Az egyházmegyei koordinátor feladata, hogy ápolja a kapcsolatot az egyházmegye imaközösségeivel, és megerősítse tisztségükben azok választott vezetőit. A főszékhely koordinátora határozatainak hűséggel engedelmeskedjen, ezeket juttassa el egyházmegyéjében a Társulás tagjaihoz. Teljes engedelmességgel viseltessen az Egyházi Hierarchia iránt. Illetékességi körén belül segítse elő új plébániai imaközösségek alapítását, valamint oltalmazza a Társulás lelkiségét és egységét.

5. §. Vezessen nyilvántartást a plébániai imaközösségekről az egyházmegye területén.

6. §. Tartson fenn kapcsolatot az egyházmegye más lelkiségi mozgalmaival. Tekintse szívügyének, hogy az Egyházmegye által szervezett lelki találkozókon a Szeretetláng Mozgalom közösségileg is részt vegyen.

15. cikkely. A plébániai imaközösségek és vezetőjük

1. §. A plébániai imaközösségek adják azt az alapot, támaszt és imahátteret, amelyből a Társulás az erejét meríti, ezért különösen fontos a helyi vezetők megbízatása. Tisztségük betöltésében igazodjanak Isten akaratához, úgy irányítsák közösségük tagjait, mint Isten gyermekeit, szívesen hallgassák meg őket, támogassák a Társulás és az Egyház javára szolgáló törekvéseiket.

2. §. Ha a Társulás egy tagja a plébániáján imaközösséget kíván alapítani, írásban jelezze szándékát az egyházmegyei koordinátornak. Kérelméhez csatolja a plébános engedélyét. Az imaközösség alapításához az illetékes koordinátor jóváhagyása szükséges (lásd fent: Alapszabályzat 5. cikkely 3. §).

3. §. Az imaközösség vezetője engedelmeskedjen a helyi plébánosnak, és ügyeljen arra, hogy a tagok aktívan bekapcsolódjanak az egyházközség liturgikus és közösségi életébe.

4. §. Legyen állandó kapcsolata az egyházmegyei koordinátorral, illetve ha az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében működik, a főszékhely koordinátorával.

5. §. A leghatározottabban meg van tiltva számára, hogy az imaösszejöveteleket kiegészítse olyan eszmékkel, imákkal vagy imamódokkal, amelyek a Társulásnak nem sajátjai, vagy nincsenek az Egyház által jóváhagyva.

6. §. Vezessen pontos nyilvántartást imaközössége tagjairól, a világi jog szerinti személyiségi jogok tiszteletben tartásával.

7. §. Egyedül az imaközösség vezetője van felhatalmazva arra, hogy elfogadjon adományokat, amikor a főszékhely koordinátora őt arra felkéri.

16. cikkely. A lelki tanácsadók

  1. §. A lelki tanácsadó, akinek a CIC 324. k. 2. §-a szerinti papnak kell lennie, legyen az imádság embere, becsülje nagyra a Társulást, és segítse a tagokat, hogy a lelkiségben növekedjenek. Feladata, hogy tanáccsal szolgáljon, irányt mutasson a döntésekhez, melyekben tanácsért fordulnak hozzá. Megerősítését a koordinátor kérésére az illetékes megyéspüspöktől kapja (vö. Alapszabályzat 12. cikkely 5. §; 13. cikkely 5. §; 14. cikkely 2. §).

2. §. Ahhoz, hogy teljesíteni tudja tevékenységét, ismerje a Társulás lelkiségét a Szeretetláng Lelki Napló alapján, és az Alapszabályzatot. Úgy kell tekintenie magát, mint állandó nevelőt lelki napokon, kongresszusokon, műhelymunkákban, szoros együttműködésben a koordinátorokkal.

3. §. Segítsége nagyon értékes a Társulás számára, mégsem dönthet olyan ügyekben, amelyekben a testületek vagy a koordinátorok az illetékesek.

4. §. A főszékhely koordinátorának lelki tanácsadója hívja össze az Általános Gyűlést a főszékhely koordinátorának megválasztására a jelen Alapszabályzat 13. cikkelyének 8. §-a szerinti esetben. 

17. cikkely. A gyűlésekről általában

  1. §. Az Általános Gyűléseken kívül a Társulás keretében más rendszeres és rendkívüli gyűlések is megtartásra kerülnek.

18. cikkely. A rendszeres gyűlések

1. §. Rendszeres gyűlések azok, amelyeket rendszeresen megtartanak a megállapodás szerinti időben és helyen:

a) Általános Gyűlés évente; összehívja a főszékhely koordinátora. b) Egyházmegyei gyűlés; évente; összehívja az egyházmegyei koordinátor.

2. §. Ezeken az gyűléseken a koordinátoroknak – a szinteknek megfelelően – be kell számolniuk az egyházi hierarchiával való kapcsolatról, statisztikai adatokat nyújtani a Társulás állapotáról, a képzésről, a kiadványokról és a különböző apostoli szolgálatokról. Ezen felül elő kell terjeszteni az évi számadást a Társulás bevételeiről és kiadásairól, illetve tárgyalni a működéssel kapcsolatos bármilyen más ügyről.

3. §. A gyűléseken az illetékes koordinátor elnököl, titkárként közreműködik az erre kijelölt személy.

19. cikkely. A rendkívüli gyűlések

1. §. A rendkívüli gyűléseket akkor kell megtartani, amikor a Társulás szükségletei megkövetelik. Összehívójuk az illetékes koordinátor, akinek előre jeleznie kell a témákat, amelyekről tárgyalni fognak.      

20. cikkely. Az anyagi javak szerzése

1. §. A Társulás lelki céljainak és szükségleteinek biztosítása érdekében jogosult anyagi javak szerzésére, birtoklására, kezelésére és elidegenítésére. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyén kívüli, más egyházmegyében működő közösségek céljára szolgáló javakat külön kell kezelni az adott egyházmegyei koordinátor beleegyezésével. A Társulás ne törekedjen haszonszerzésre sem pénzügyi befektetések, sem más gazdasági tevékenység által, és ne csatlakozzon olyan vállalkozói csoporthoz, amely anyagi haszonszerzés céljából alakult.

2. §. A Társulás lelki céljainak megvalósítására kizárólag a főszékhely koordinátora jogosult gyűjtést hirdetni. A gyűjtéshez, ha olyan célokra irányul, amelyek az egyházi joghatóság körébe tartoznak, kérni kell az illetékes Egyházi Hatóság engedélyét. A meghatározott célra kapott adományokat csak az adakozó szándéka szerint szabad felhasználni.

21. cikkely. Az anyagi javak kezelése

1. §.  Az Igazgatótanács és a Társulás egyes koordinációi ügyeljenek arra, nehogy a gondjukra bízott javak elvesszenek vagy kárt szenvedjenek. Gondoskodjanak arról, hogy a Társulás javai polgárilag érvényes módon biztosítva legyenek; tartsák meg az egyházi és a világi jog előírásait, utóbbi esetében ügyeljenek rá, nehogy a világi törvények figyelmen kívül hagyása miatt a Társulást kár érje.

2. §. A Társulás különböző szintű koordinációi az általuk kezelt javakat ezen Alapszabály rendelkezései mellett az CIC 325. k. 1. és 2. §-a szerint kezeljék, és a vagyonkezelésről évente adjanak számot az Általános Gyűlésnek.

22. cikkely. Az Alapszabályzat megreformálása, illetve a Társulás megszűnése

1. §. A Társulás Alapszabályzatának megreformálása, illetve a Társulás megszűnéséről való döntés az Általános Gyűlés hatáskörébe tartozik.

2. §. Ennek módja a következő: A főszékhely koordinátora írásban összehívja az Általános Gyűlést, valamint – szavazati jog nélkül – a lelki tanácsadókat erre a célra. Amennyiben az első gyűlésen nincs jelen a meghívottak abszolút többsége, 15 napon belül második gyűlést kell összehívni, amely a résztvevők számától függetlenül határozatképes lesz. A meghozott döntés a gyűlésen jelenlévők kétharmados többségének egyetértő szavazatával nyer jóváhagyást.

3. §. Az Alapszabályzat megreformálásáról vagy a Társulás megszűnéséről hozott döntés a Társulás főszékhelye szerinti Egyházi Hatóság helybenhagyása után válik érvényessé.

4. §. Az egyes koordinációkat az illetékes Egyházi Hatóság is megszüntetheti, ha működése súlyos kárára van az Egyház tanításának, fegyelmének, vagy botrányt okoz a hívek körében.

5. §. Ha a Társulás megszűnik, anyagi javai a területileg illetékes egyházmegye tulajdonába kerülnek.

6. §. Az így szerzett javak fölött az Egyházi Hatóság úgy rendelkezzen, hogy a felhasználás célja összhangban legyen a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom eredeti célkitűzéseivel, valamint az adományozók szándékával.

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek 2023. augusztus 17-én aláírja a Szeretetláng Mozgalom új Alapszabályzatát

[1]     Az Emberi Erőforrások Miniszteriuma által – a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 17. §-a alapján – a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulás 00001/2012-126 számon egyházi szervezetként került bejegyzésre Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én kiadott, 494-1/09 számú határozata alapján.

[2]     A Társulás székhelyéül szolgáló budapesti Szent Család-kápolnát Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek 2012. augusztus 19-i, 1885/2012 számú határozatával adta a Szeretetláng Mozgalom gondozásába, „lelki központként”.

[3]      A Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet által lejegyzett Szeretetláng Lelki Naplót (Bp., Szent István Társulat 2010; Nihil obstat Budapestini die 5 Iunii 2009 Dr. Zoltán Kovács censor deputatus) Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek Nro. 494-4/2009 számon imprimatur-ral látta el. Magyarországon kizárólag ez a szöveg szolgál a Szeretetláng-lelkiség alapjául.