Multimédia

Imádságok, kották

Kápolnáink

Cikkek, írások

Támogatás

2023. december. 05.

Naptár

HKSzCsPSzV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Linkajánló

Facebook:

A Mozgalom Alapszabályzata

 

A SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK
SZERETETLÁNGJA MOZGALOM TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA

 

I. ÁLTALÁNOS FOGALMAK

  

1. Neve

Mind a Katolikus Anyaszentegyházon belül, mind a civil ügyekben Társulásunk ezen elnevezése legyen ismert és használatos: „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom”. (CIC 304. k.2.§)

 

2. Természete

A Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom krisztushívők magántársulása, amely a Katolikus Egyház főpásztorai iránti tökéletes hűségben fejti ki működését. Tanulékony szívvel aláveti magát mindazon Rendelkezéseknek, melyeket a helyi Püspöki Karok – melyekben a Társulásunk hivatalos elismerést nyert – a  krisztushívők társulásait illetően elrendelnek. (CIC 215. kánon)

A „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” Szűz Mária tiszteletére alakult Társulás, mely az Egyház vezetése alatt akar közreműködni az egész emberiség üdvösségének munkálásában. A Társulás anyagi haszon keresésére nem törekszik.

Civil jogi személyiséget szerezhet bármely országban vagy államban, az ott érvényben levő törvényhozás szerint. Nem csatlakozik politikai pártokhoz vagy bármi nemű ideológiához, sem olyan vállalkozói csoportokhoz, melyek anyagi haszonszerzés céljából alakultak, történjen ez nyilvánosan, vagy magán jelleggel.

Olyan lelkiséget igyekszik előmozdítani tagjaiban, melyben az apostoli tevékenység egyre jobban elmélyülő imaéletből táplálkozik. Kiemelten is fontosnak tartja és hangsúlyozza az Eukarisztia ünneplésében való aktív  részvételt, valamint a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadó tiszteletet.

A „ Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” a jelen Alapszabály szerint működik, miután azt az illetékes Egyházi Hatóság az egyházjognak megfelelően jóváhagyta, és azt a Nemzetközi Koordinátor hivatalosan kihirdette.

 

3. Székhelye

A Nemzetközi, Országos és Egyházmegyei Koordinátorok lakcíme egyben a Mozgalomban betöltött szolgálatuknak a székhelye is.

A civil jog szerinti székhelynek nem kell szükségképpen egybeesnie a koordinátorok lakhelyével. Ez esetben, hogy rendelkezhessen ezzel a törvényes székhellyel, eleget kell tenni mindazon kötelezettségeknek, melyeket az erre vonatkozó törvény előír. Amennyiben ez törvényileg nem lehetséges, akkor jogorvoslatért kell folyamodni, hogy a lakcím és a székhely címe egybe essék, miután az illetékesek véleményét kikérték és a Nemzetközi Koordinátor előzetesen írásos beleegyezését adta.

 

4. Céljai

A Társulás sajátos céljai:

– Evangelizálni, elsődlegesen a családokat, átadva nekik Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját, hogy rajta keresztül az Isteni Szeretet tüze lángra kapjon a család tagjainak szívében.

– A Társulás tagjait fokozatosan bevezetni a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve iránti odaadó tiszteletbe, mely Szív biztos menedék a lelkek számára. Mint az életszentség tökéletes példáját, kövessék erényeit és azokat lelkes örömmel hirdessék.

– Engesztelő imákat felajánlani Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének az elsőpénteki és elsőszombati engesztelő szentáldozással és a lelkiség imáival.

– Hogy a Társulás tagjai gyakorolják a mindennapokban „magán áhítatként” Szűz Mária kérését az Üdvözlégy Mária imádkozására vonatkozóan: „Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.” – ahol ezt a helyi ordinárius jóváhagyja.

– Alapítsanak rózsafüzér imacsoportokat a plébániákon és „Családi Szentélyeket” otthonaikban, ahol együtt imádkoznak, elmélkednek a Szent Evangéliumról és a Szeretetláng Lelki Naplóból. Ezekben az ima-összejövetelekben imádkoznak a családok egységéért, a Római Pápáért, papi és szerzetesi hivatásokért, a papság megszentelődéséért és az Egyetemes Egyház minden szándékáért és szükségéért.

– Terjeszteni Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja kis rózsafüzérét és imádkozását.

– Tudatosítani a Társulás tagjaiban a keresztségben kapott méltóságukat, és azt, hogy nekik is felelős részt kell vállalniuk abból a küldetésből, melyet Isten ebben a világban az Egyházra bízott.

 

II. KAPCSOLAT AZ EGYHÁZI HIERARCHIÁVAL

  

5. Mélységes egyházias érzület

A Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Krisztushívők magántársulása, mely a Katolikus Egyházban született, és Egyháza szolgálatában kíván megmaradni és növekedni

– teljes hűségben a mi Urunk Jézus Krisztus Evangéliumához és az Egyházi Tanító Hivatal útmutatásához;

– állandó gondos törődésben és odafigyelésben, hogy a Mozgalom minden tagja az igaz hitben és a keresztény életben folyamatos nevelésben részesüljön;

– elkötelezve arra, hogy Krisztust jelenítsük meg azokon a helyeken, ahol élünk: „Gyümölcseikről ismeritek fel őket” (Mt 7,16). 

Készségesen vállaljuk azokat a különleges munkákat, melyekkel megbíznak minket a püspök atyák egyházmegyéjükben és a plébánosok plébániájukon, a Társulás Szűz Máriás lelkületű apostoli tevékenységének megfelelően. Részt veszünk az Egyház lelkipásztori munkájában.

 

III. CÉLKITŰZÉS

6. Célunk

A családok evangelizálása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja lelkisége által, válaszként Szűz Mária felhívására, hogy megmentsük az emberiséget: „Én azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.” (Szeretetláng Lelki Napló, 1964. január 15.)


 IV. AZ ALAPÍTÁSBÓL FAKADÓ SAJÁTOSSÁGOK

 

7. Eredeti szándékok

A Társulás eredeti szándékai:

– Felkínálni egy eukarisztikus lelkiséget egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.

– Hogy a Társulás az újbóli Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, s a családok így „szentéllyé” váljanak.

A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk.

 

 

V. A TAGSÁGRÓL

 

8. Természetéről

8.1. Mindenki tagja lehet a „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” Társulásnak, aki élni akarja katolikus keresztény hivatását, összhangban Társulásunk célkitűzéseivel és lelkiségével a jelen Alapszabály és a helyi egyházi rendelkezéseknek megfelelően.

8.2. A Társulás tagjainak sajátos vonása az apostolkodásban való buzgóság; az igyekezet, hogy egyre jobban magáévá tegye az Egyház tanítását, gyermeki ragaszkodás a Római Pápához és a helyi főpásztorokhoz, hűségesen keresztény hivatásukhoz a világban: „az Egyház embereként élni a világ szívében, és a világ emberének lenni az Egyház szívében”.

8.3. Lelki tanácsadói lehetnek papok és diakónusok, amikor ez nem akadályozza őket kötelességeik teljesítésében, és megkapták helyi ordináriusuk megerősítését. (CIC 324.k.2.§) Kivételes esetben lehetnek szerzetesek, akik nem papok, és szerzetesnők is.

 

9. Küldetésük

9.1. A Társulás legsajátosabb küldetése evangelizálni a családokat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjával, élve és kiárasztva annak üzenetét, hogy így az Örök Atya és Jézus Szentséges Szívének szeretete minden szívhez eljusson.

9.2. Megvédeni és közkinccsé tenni a Mozgalom lelki és apostoli örökségét, mely a Szeretetláng Lelki Naplóban foglaltatik.

 

10. Kívánalmak a megbizatások betöltéséhez

Ahhoz, hogy valaki megbízatást gyakorolhasson a Társulásban, szükséges a betöltött 18. év, valamint olyan emberi és lelki adottság, amely képessé teszi a Társulás céljainak megfelelő személyes, tevékeny elkötelezettségre. Ismernie és élnie kell a Társulás misztikáját a Szeretetláng Lelki Napló alapján. Megfelelőképpen ismerje az Evangéliumot, valamint az Egyház tanítását.

 

11. Felvétel a Társulásba

A tagok felvétele a következő módon történik:

11.1. A tagok belépése a Mozgalomba önkéntes és szabad.

11.2. Az új tagnak tartani kell legalább egy bevezető előadást arról a lelkiségről, amelyet magáévá akar tenni; kap egy füzetet, melyből megismerheti a Szeretetláng lényegét, a heti lelki programot, a lelki javakat melyekben részesül, a kötelezettségeket és felelősségeket, melyeket felvállal. A minden hónap 12. napján mondott szentmise alkalmából bemutatják a többi tagnak és átadják neki ezt az Alapszabályt. Ez alkalommal kifejezi elköteleződési szándékát, hogy aktív tag akar lenni, aláírja a helyi nyilvántartási naplót, amelyet minden helyi közösségnek vezetnie kell. Az új tagok hivatalos felajánlása Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, előzetes felkészülés után történhet a Mária ünnepeken, kongresszusok és lelki napok alkalmával, vagy minden év február       2-án ünnepélyes szentmise keretében. Velük együtt valamennyi tag megújítja ígéreteit a miséző pap jelenlétében. Az új tagok kap(hat)nak megkülönböztető jelet, hogy a Mozgalom tagjai.

12. Beteg vagy idős tagok

12.1. Amikor a Társulás egy tagja alkalmatlanná válik – különösen ha imacsoport vezetője volt – legyen az életkor, betegség, vagy egyéb nem büntetendő ok miatt, őt továbbra is tagnak kell tekinteni. Mindazon jogok őt is megilletik, melyeket a jelen Alapszabály a tagoknak megad.

12.2. Az Országos, Egyházmegyei vagy Helyi Koordinátorok és az imacsoport vezetők gondoskodó figyelemmel és különleges szeretettel legyenek irántuk, ahogyan azt az evangéliumi lelkület megkívánja, és ahogyan azt maga a Szűzanya is tenné.   

 

 

VI. A TAGOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

  

13. Kötelességek

13.1. Minden körülmények között hűségesnek maradni azon magasztos keresztény hivatásunkhoz, melyben keresztségünkben részesültünk, s az abból eredő követelményekhez és tanúságtételhez.

13.2. Ismerni és teljesíteni keresztény szellemben ezen Alapszabályt és azon lenni, hogy a közösség tagjai is megtartsák azokat a szabályokat, amelyek rájuk vonatkoznak.

13.3. Olvasni, elmélkedni és megélni naponta Isten Szavát, ami az alapja keresztény életünknek, valamint a Lelki Naplót, hogy megértse a Szeretetláng lelkiségét, és hogy mire szól a küldetése.

13.4. Azon felül, hogy pontosan megjelenik a helyi közösség összejövetelein és imaalkalmain, a tagoknak részt kell venniük a találkozókon, illetve a lelki napokon, amelyeket a Nemzetközi Koordinátor vagy az illetékes Koordinátor az esetektől függően összehívott.

13.5. Odaadóan, hűséggel és alázattal tevékenykedni azokban a megbízatásokban – melyeket inkább szeretnénk „szolgálatoknak” nevezni –, amelyekre az illetékes felettes által törvényesen ki lettek nevezve.

13.6. Anyagilag is hozzájárulni a Mozgalom fenntartásához és az apostolkodáshoz, abban a mértékben, ahogy azt az Országos Koordináció előirányozta és törvényesen jóváhagyta.

13.7. Részt venni az állandó képzésben az Egyház által kellőképpen jóváhagyott tervek szerint, valamint évente legalább két alkalommal rekollekciós napokon is, melyeket lelkiségünk alapján tartanak.

13.8. A megbízottaknak írásbeli beszámolót kell küldeniük tevékenységükről, munkájukról, kötelezettségeikről, amikor az illetékes hatóság azt kéri.

13.9. Azok a tagok, akik felelősséggel bíró helyeken szolgálnak, ne engedjék meg, hogy a mi lelkiségünkbe idegen elemek keveredjenek, vagy olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, vagy kifogásolva vannak az Egyházi Hatóság által.

13.10. Tettekkel, tanúságtételekkel, imádsággal hozzájárulni a Mozgalom egységéhez és a tagok közötti testvériséghez.

 

14. Jogok

14.1. Részt venni az apostoli munkákban és részesülni azokban a javakban, amelyek megilletik a tagokat, a jelen Alapszabály és a Társulás többi érvényben lévő normája értelmében.

14.2. A Társulat azon tagja, aki megalapít egy „családi szentélyt”, felelősséget vállal azért, hogy azt kísérje, biztosítandó annak fennmaradását, lelki fejlődését, Egyházhoz való hűségét, a megfelelő koordináció ellenőrzése alatt.

14.3. Részt venni véleménynyilvánítással és szavazati joggal a Társulás Nagygyűlésein.

14.4. Ha egy tag súlyos családi körülmények, egészség, vagy más érvényes okokból kifolyólag egy bizonyos időn át nem tud eleget tenni a Társulásban vállalt kötelességeinek, írásban közölje azt.

 

15. Testvéri figyelmeztetés

15.1. Szükséges a párbeszéd és a testvéri figyelmeztetés, amikor egy tag bármely pontban ismételten nem tartja be ezt az Alapszabályt, vagy ismételten megszegi a keresztényhez méltó viselkedés szabályait, ahogy Jézus tanít minket az Evangéliumban: „Ha testvéred megbántott, menj és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos” (Mt.18,15-17.).

Okok, amelyek magukkal vonják büntetések alkalmazását:

15.2. Ismételt és érvényes mentő ok nélküli nem teljesítése a 13. 1, 2, 4, 8, 9, 10,-ben leírt kötelezettségeknek.

15.3. Abban az esetben, amikor felfüggesztenek egy tagot, mert felelősséggel járó szolgálatát nem teljesítette, az illetékes Koordináció kinevez egy helyettest arra a szolgálati időre, amelyre a felfüggesztett volt nevezve.

15.4. Minden tagnak, akit vád ér olyan dologban, mely büntetést vonhat maga után, joga van benyújtani a védekezését írásban, hogy az éretten mérlegelve 60 napon belül megválaszolva is legyen az illetékes Országos Koordináció által. A 60 napot a védekezést tartalmazó levél kézhezvételétől kell számítani.

15.5. Aki benyújtja tagságáról való lemondását, de később újbóli belépési szándékát jelzi, ezt tőle nem kell megtagadni, ha meggyőző módón igazolja megbánásának őszinteségét.

15.6. Az a tag, akit az Országos Koordináció súlyos okból kifolyólag elbocsátott, nem fogadható vissza a Társulásba.

15.7. Azt a tagot, aki súlyos nyilvános vétséget követ el az erkölcs, a közjó és az élet ellen, főleg ha botrányt okozott általa, vagy olyat, amely súlyos belső szakadás előmozdítására alkalmas, ki kell zárni.

15.8. A Társulás anyagi eszközeinek, egyéb ingóságainak és ingatlanainak a nem megfelelő módon való kezelése, ha ez kellőképpen beigazolódott, ok a Társulásból való elbocsátásra, fenntartva az Állami hatóságoknak a jogot, bármely utólagos szankció kiszabására.

 

 

VII. A GYŰLÉSEKRŐL

 

16. Rendszeres gyűlések

16.1. Amelyeket rendszeresen megtartanak a megállapodás szerinti időben és helyen:

a) Nemzetközi Gyűlés, minden három évben. Összehívja a Nemzetközi Koordinátor.

b) Országos Gyűlés, évente. Összehívja az Országos Koordinátor.

c) Egyházmegyei és helyi Gyűlés. Összehívja az illetékes Koordinátor.

16.2. Ezeken az Gyűléseken, a szinteknek megfelelően a Koordinátoroknak be kell számolniuk: az egyházi hierarchiával való kapcsolatról, statisztikai adatokat nyújtani a Mozgalom állapotáról, a képzésről, a kiadványokról, különböző apostoli szolgálatokról, és elő kell terjeszteni az évi számadást a Társulás bevételeiről és kiadásairól, stb. (CIC 321. k.).

16.3.Tárgyalni a Társulás megfelelő működésével kapcsolatos bármely más ügyről.

16.4. Az Gyűléseken az illetékes Koordinátor elnököl, titkárként közreműködik az erre kijelölt személy.

16.5. Hogyha bármely okból kifolyólag elmaradna a rendes Gyűlés a kijelölt időben, a következő Gyűlés, amelyre összehívnak, és amelynek a feladata az, hogy ugyanazokat az ügyeket megtárgyalja, minden esetben a rendes Gyűlés jellegével bír.

 

17. Rendkívüli gyűlések

17.1. Ezeket akkor kell megtartani, amikor a Társulás szükségletei megkövetelik. Összehívják a Koorditátorok, jelezve a témákat, amelyekről tárgyalni fognak.

17.2. Kizárólag a Rendkívüli Nemzetközi Gyűlésre tartozik megtárgyalni a következő pontokat:

a) A Társulás Alapszabályának megreformálása;

b) A Társulás tulajdonát képező vagyon jelzáloggal terhelése, vagy elidegenítése.

17.3 A Nemzetközi, Országos, vagy Egyházmegyei Gyűlések összehívása, az alkalmas eszközök által legkevesebb hat hónappal előbb történjék.

 

18. Az akták

18.1Az Általános Gyűlésen felülvizsgált és jóváhagyott megállapodásokat be kell vezetni a hivatalos iratok könyvébe, melyet az erre kijelölt Titkár vezet, ellátva az illetékes Koordinátor és a Titkár aláírásával. Az Alapszabályok revíziója és jóváhagyása esetében aláírják a Nemzetközi Koordinátor, a jelenlevő Országos Koordinátorok és a Titkár.

 

 

VIII. A KÜLÖNBÖZŐ KOORDINÁCIÓKRÓL

  

19. Kötelezettségek, kötelességek és a megbízatások időtartama

19.1. Minden Koordinációnak elsődleges feladata, hogy elérhetővé tegye, pártfogolja, és hűségesen tovább-adja a Társulás lelkiségi üzenetét.

19.2. A Nemzetközi Koordinátor megbízatása hat évre szól.

19.3. Az Országos Koordinátor megbízatása hat évre szól.

19.4. Az Egyházmegyei Koordinátor és a Helyi Koordinátor megbízatása három évre szól.

19.5. Valamennyi megbízatás a kinevezéstől számítandó. A jelöltek újra választhatók két egymást követő időszakra. Amennyiben egy harmadik időszakra is meg kívánják választani, ebben az esetben a Nemzetközi Koordinátor adhat felmentést súlyok okból.

19.6. A Nemzetközi Lelki Tanácsadó feladata őrködni a Mozgalom tisztasága, és lelkiekben való növekedése felett nemzetközi szinten (CIC 324.k. 2.§).

19.7. A Nemzetközi Koordinátor nevezi ki az ő Lelki Tanácsadóját, és Nemzetközi Asszisztensét.

 

20. A Nemzetközi Koordinátorról

20.1. Ő a legfőbb felelős az Egyház Hierarchiája előtt, és állandó kapcsolatban van vele.

20.2. Őrködik, előmozdítja és pásztorként vigyáz a Társulás belső egységére.

20.3. Az ő legfőbb felelőssége, hogy mindazt, ami szükséges ahhoz hogy a Társulás az egész Egyházban hivatalos elfogadást nyerjen, tanulmányozza, felterjessze és az ügy gondját viselje.

20.4. Legyen egy Nemzetközi Lelki Tanácsadója, aki alapos ismeretekkel rendelkezik lelkiségünk követelményeit illetően.

20.5. Kinevezi ill. elmozdíthatja az Országos Koordinátorokat, és állandó és szoros kapcsolatban van velük.

20.6. A legteljesebb joga van arra, hogy ismerje mindenegyes ország vagy régió benső ügyeit, és írásbeli információt kérjen, amikor azt szükségesnek tartja.

20.7. Az Országos Koordinátorokon keresztül juttatja el buzdító, reflektáló és tanító üzenetét a Mozgalom valamennyi tagjához, amikor azt alkalmasnak tartja.

20.8. Előmozdítja és koordinálja a Mozgalom Nemzetközi Bizottságait: a kommunikációért, terjesztésért, pénzügyekért és a kiadványokért felelőseket.

 

21.A Nemzetközi Asszisztensről

21.1. Ő Nemzetközi Koordinátor legközelebbi munkatársa, őszinte tanácsadója, aki hűségesen képviseli döntéseit.

21.2. A Nemzetközi Koordinátor ideig tartó távollétében a Nemzetközi Asszisztens helyettesíti őt a napi kormányzás végzésében, ez azonban nem ad neki jogot, hogy kinevezéseket eszközöljön, sem, hogy Országos      Koordinátorokat elmozdítson.

21.3. Ha Nemzetközi Koordinátor távolléte végleges, a Nemzetközi Asszisztensre hárul a felelősség az egész Társulásért. Rendkívüli gyűlésre hívja össze az Országos Koordinátorokat, hogy megválasszák az új Nemzetközi Koordinátort, akit ez a Nemzetközi Gyűlés fog majd beiktatni hivatalába. Ha teljességgel lehetetlen, hogy egy Országos Koordinátor személyesen megjelenjen vagy valakit küldjön, aki őt képviselje, az illető Országos Koordinátor fel van hatalmazva, hogy írásban küldje el véleményét.

 

22. Az országos koordinációkról 

22.1. Az Országos Koordinátorok gyakori kapcsolatot tartanak fenn a Nemzetközi Koordinátorral, neki engedelmeskednek, a határozatát eljuttatják a többi tagokhoz. Teljes engedelmességgel van az Egyházi Hierarchia iránt. Lelki életének középpontjában az Eukarisztia megünneplése áll. 

22.2. Az Országos Koordinátorokat segíti egy Titkár, egy Gazdasági Felelős és két bizottsági tag.

22.3.  Sajátos feladata szolgálni, előmozdítani, átadni és oltalmazni a Társulás lelkiségét és egységét.

22.4. Az Országos Koordinátorok megbízatásuk vége közeledtével meghallgathatják az Egyházmegyei Koordinátorokat, kit javasolnak Országos Koordinátornak, vagy ennek hiányában maguk is előterjeszthetnek egyetlen jelöltet a Nemzetközi Koordinátornak. Ez mindkét esetben írásban történjék. A Nemzetközi Koordinátor, miután meghallgatta a különböző véleményeket, kinevezi az új Országos Koordinátort, és ezt 90 napon belül közli az illető ország Koordinációjával. 

22.5. Az Országos Koordinátor meghallgatja, kiket ajánlanak a tagok, mint jelölteket az Egyházmegyei Koordinátor tisztjének a betöltésére, és írásban adja 90 napon belül a kinevezést, illetve megerősítést az új Egyházmegyei Koordinátornak.

22.6. Országos jelleggel egyedül ő hívhat össze Találkozókat, Kongresszusokat vagy Lelki napokat, és ő illetékes azokat előmozdítani és megszervezni valamennyi érdekelt Egyházmegyei Koordináció részvételével.

22.7. Ő a Lelki Napló hűséges őre, védelmezője és terjesztője, annak eredeti tisztaságában.    

22.8. Állandó kapcsolatot tart fenn az Egyházmegyei Koordinációkkal, figyelmesen meghallgatja a megoldásra váró kérdéseiket, szükségleteiket, nehézségeiket, és ellátja őket a szükséges tanácsokkal a Társulás fenntartása és jó működése érdekében.

22.9.Tájékoztatja az illetékes Főpásztorokat a Társulás élete és működése felől, valahányszor ezt az illetékes hatóság igényli.

22.10. Az Országos Koordinátorok leválthatnak bármely Egyházmegyei Koordinátort, még mielőtt befejezné szolgálati idejét, ha nem tartja be a jelen Alapszabályt. Elküldi döntésének rövid indokolását az Egyházmegyei Koordinációnak, és közli az elmozdítást az Egyházmegyei Hivatallal, illetve az illetékes Püspöki Helynökkel, valamint a Nemzetközi Koordinátorral.

22.11. Azokban az országokban, ahol a távolságok, az egyházmegyék területei, vagy a főbb városok igen nagyok, az országos vezetők fenntartják maguknak a jogot, hogy kinevezzenek egy Regionális Asszisztenst.

22.12. Bár az említett Regionális Asszisztens kinevezése nem kötelező, alapvető feladata segíteni, mint összekötő kapocs egy vagy több egyházmegye és az Országos Koordináció között.

22.13. Az Országos Koordinátorok gondoskodjanak arról, hogy legyenek országos, egyházmegyei, illetve plébániai Lelki Tanácsadók, akik ismerik és élik a Szeretetláng lelkiségét.

22.14. Az országon belüli tevékenység egységének és a nagyobb apostoli hatékonyság érdekében az Országos Koordinátor hatáskörébe tartozik a Társulás nevében az apostolkodás előmozdítására újságoknak, röplapoknak, könyveknek vagy más nyomtatott vagy sokszorosított anyagoknak a kiadása. Ha a Társulás egy egyházmegyében szeretne valamit kinyomtatni, küldje el előbb az Országos Koordinátornak ellenőrzés és jóváhagyás végett. Ha valamely nyomtatvány új kiadásáról lenne szó, előzetesen a Nemzetközi Koordinátorhoz kell fordulni tanácsért.

 

23. Az egyházmegyei koordinációkról

23.1. Szükséges a Koordináció hitből és szeretetből fakadó becsületes engedelmessége a helyi Egyház Hierarchiája iránt. Feladatai azonosak az Országos Koordinátor számára leírtakkal, a maga szintjén.

23.2.Kéri a Megyéspüspök engedélyét és áldását, hogy Egyházmegyéjében meg lehessen alapítani a Társulást. Ez a kérés lehetőleg írásban történjék.

23.3. Legyen egy Egyházmegyei Lelki Tanácsadója, akit a Püspök jóváhagy. Az Egyházmegyei Koordinátor meghívást kaphat, hogy részt vegyen a Világi Keresztények Egyházmegyei Tanácsában. Benyújt egyéves munkatervet az illetékes Országos Koordinációnak, valamint számot ad arról, hány aktív imacsoport működik, csatolva valamennyi imacsoport tagjainak a névsorát.

23.4. Legyen állandó kapcsolatban a Helyi Koordinátorokkal, Egyházmegyéje imacsoportjainak vezetőivel pedig tartson ima- és munkatalálkozókat a szükséges gyakorisággal, lehetőleg a hónapok első péntekjein vagy első szombatjain. Belátására van bízva, hogy kiterjeszti-e ezt valamennyi tagra.

23.5. Egyetlen Egyházmegyei Koordináció sem adhat ki bármit a Társulás nevében a nélkül, hogy előzőleg elnyerte volna hozzá az Országos Koordináció jóváhagyását.

23.6. Az ő felelőssége, hogy az imacsoportok vezetői képzésben részesüljenek a hitben és a Szeretetláng lelkiségben.

23.7. Ha van Regionális Asszisztens, fogadja jó szívvel szolgálatát.

 

24. A helyi vagy Plébánia-közi koordinációról

24.1. Ő a jelentős kiterjedésű városi övezetek Koordinátora, ahol több Plébánia működik, vagy pedig túlságosan messze vannak a városi központtól. Egyes tájakon vagy országokban nincs szükség helyi Koordinátor kinevezésére, ezért ez a Egyházmegyei Koordinátor belátására van bízva.

24.2. Ő is, miként a Társulat minden tagja, az Eukarisztiából és a Szeretetláng lelkiségéből él.

24.3. Ugyanazok a kötelezettségei a saját szintjén, mint a többi Koordinátornak, kivéve, hogy illetékességi körzetében hozzá érkezik minden levelezés és tájékoztatás az Egyházmegyei Koordinátortól.

24.4. Új imacsoportokat nyit meg, és kíséri azokat, amelyek már létrejöttek. Folytonosan segíti és lelkesíti az imacsoportok vezetőit, hogy legyenek állhatatosak. E cél érdekében nyilvántartást vezet az imacsoportokról és rendszeresen találkozót tart vezetőikkel.

24.5. Állandó kapcsolatban van az Egyházmegyei Koordinátorral, ily módon továbbítani tudja az információkat az imacsoportok vezetőinek és a tagoknak.

24.6. Az imacsoportok vezetőivel karöltve kidolgoz egyéves munkaprogramot, és erről tájékoztatja az Egyházmegyei Koordinátort.

24.7. Jó kapcsolatot ápol a papsággal, és azon fáradozik, hogy a Társulat tagjai részt vegyenek Plébániájuk apostoli életében a nélkül, hogy elhanyagolnák saját karizmájukat.

24.8.  Elfogadja, hogy ő képviselje, vagy ténykedjen a Társulás nevében, amikor erre őt felkérik.

 

25. Az imacsoportok vezetőiről

25.1. Az ő gondjukra van bízva egy cenákulum (imacsoport). A cenákulumok nem a vezetők tulajdonai. Úgy kell azt tekinteniük, mint Szűz Máriának ajándékát, hogy általa megvalósulhasson az Ő kérése: hogy imádkozzunk a lelkek megmentéséért, az egyház minden papjának életszentségéért és a családok egységéért.

25.2. Napra készen kell vezetnie imacsoportja tagjainak a nyilvántartását.

25.3. Amikor megalapít egy cenákulumot a plébánián, ez felveszi annak a nevét. Pl: A Mennybe fölvett Nagyasszonyunk Plébánia Szeretetláng imacsoportja. Amikor megalapít egy „Szeretetláng családi kegyhelyet”, hozzáadja a család vezetéknevét.

25.4. Legyen állandó kapcsolatban a Helyi, az Egyházmegyei vagy Országos Koordinátorral sajátos helyzetének megfelelően.

25.5. Példás legyen a pontossága az imacsoportban. Ebben a leghatározottabban meg van tiltva hozzáadni, elvenni vagy kiegészíteni eszmékkel, imákkal vagy ima módokkal, amelyek a Társulásnak nem sajátjai.

25.6. Egyedül ő van felhatalmazva arra, hogy elfogadjon adományokat, amikor az Országos, vagy az Egyházmegyei Koordináció őt arra felkéri.

 

26. A Nemzetközi, Országos és Egymázmegyei Lelki Tanácsadókról

A Lelki Tanácsadó

26.1. Legyen az imádság embere, becsülje nagyra a Társulást, és segítse a tagokat, hogy a lelkiségben növekedjenek.

26.2. Nagyon értékes a ő hozzájárulása és segítsége a Társulás számára, mégsem dönthet olyan ügyekben, amelyekben a Nemzetközi, az Országos, vagy Egyházmegyei Koordinátorok az illetékesek. Feladata, hogy tanáccsal szolgáljon, irányt mutasson a döntésekhez, melyekben tanácsért fordulnak hozzá.

26.3. Ahhoz, hogy teljesíteni tudja lelkipásztori tevékenységét, ismernie kell a Társulás lelkiségét, amely a Szeretetláng Lelki Naplót veszi alapul, a Társulás alapszabályát, és mint Lelki Tanácsadónak használnia kell a számára elérhető kommunikációs eszközöket.

26.4. Úgy kell tekintenie magát mint állandó nevelőt lelki napokon, kongresszusokon, műhely munkákban, szoros együttműködésben a Koordinátorokkal.

26.5. Mint Lelki Tanácsadónak jóváhagyást kell kapnia saját Püspökétől, és pedig írásban.

26.6. A Tanácsadó megbízatásának időtartama azonos a Koordinátoréval. Szabadon elmozdítható, visszalépése történhet lemondás által, vagy azzal, hogy a Püspök mást küld helyébe.

 

 

IX. A TAGOK KÉPZÉSE

 

27. A képzés célja

27.1 Kialakítani az új tagban, hogy megismerje a Szeretetláng Lelkiségét, és a szerint éljen.

27.2 Segítséget nyújtani valamennyi tagnak, hogy szívből meg tudjanak térni Isten szavához a katolikus hit igazságainak megismerése által, melyeket az Egyház hűségesen tanít. Így váljanak alkalmassá arra, hogy teljes lelki nyitottsággal szolgálják az Anyaszentegyház és a Társulás szükségleteit.

27.3 Elérni azt, hogy a Társulás tagjai legyenek az Örömhír hordozói és Isten Országának építői. A képzésnek a célja, hogy legyenek világos és szilárd ismereteik hitünk igazságairól.

 

28. A képzés útjai

28.1 Minden tag részt vesz saját Főegyházmegyéjének, vagy Egyházmegyéjének képzési programjában, teljessé téve azt egy sajátos képzéssel, mely megegyezik a „Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom Általános Direktórium”-ával, melyet a Nemzetközi Koordináció nyújt át a mozgalom tagjainak.

28.2Olvassa a Szeretetláng Lelki Naplót és elmélkedik fölötte. Tevékenyen és kitartóan részt vesz a Társulás apostolkodásában, valamint az imádságba és szentségi életbe való bevezetésben.

28.3 A Társulás egyetlen tagja sem tekintheti befejezettnek a képzését, hanem tekintse azt úgy, mint soha véget nem érő lelki növekedésének a folyamatát. A jobban felkészültek segítsék az újonnan belépőket  képzésük folyamatában.   

 

29. A képzés felelősei

29.1 Azok, akiket az Országos vagy egyházmegyei Koordináció meghív, hogy járuljanak hozzá az állandó képzéshez konferenciák, műhelyek, szemináriumok, stb. adásával.

 

 

X. AZ ALAPSZABÁLY MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
ILLETVE EGY KOORDINÁCIÓ MEGSZŰNÉSÉRŐL

 

30. Az Alapszabály módosítása

30.1. A Nemzetközi Koordinátor Nemzetközi Gyűlésre hívja össze írásban vagy más módon az Országos Koordinátorokat erre a célra.

a.) Ha a többség egyetért a helyben és az időpontban, akkor azt hivatalosan tegye közzé.

b.) Amennyiben az első Gyűlésen nincs meg az elégséges létszám, 15 napon belül egy második összehívást kell eszközölni, és ezen határozatképes lesz a Gyűlés azokkal, akik jelen vannak, és a jelen lévő Országos Koordinátorok egyszerű többségének szavazatával nyer jóváhagyást.

 

31. A Koordinációk megszűnéséről

31.1.Az Országos vagy Egyházmegyei Koordinátorok elmozdítása az Alapszabály rendelkezése szerint történik. Az illetékes Egyházi Hatóság is megszüntetheti, ha működése súlyos kárára van az Egyház tanításának, vagy fegyelmének vagy botrányt okoz a hívek körében. (CIC 326.k.)

 

 

XI. A JAVAK FÖLÖTTI RENDELKEZÉS

 

32. Az anyagi javak fölött való rendelkezés

32.1. Amíg folyamatban van a jogi személyiség vagy jogi elismerés megszerzése, az illetékes Országos Koordináció elrendeli, hogy bármely címen szerzett minden ingatlan annak az Egyházmegyének a nevére legyen írva (amelyen található), sajátos rendeltetéssel a „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” nevű Társulás számára.

Ha megszűnik a Társulás, ingatlan javai az illetékes Egyházmegye tulajdonában maradnak. (CIC 326.k. 2.§ és a 123.k.)

 

 

Sao Paulo, Brazília, 2008. augusztus 15.

 

* * *

 

Jelen soraimmal a krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a „Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” társulást. Egyben jóváhagyom a Főegyházmegye területére nézve is a Társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Saõ Paolóban elfogadott és 2008. december 11 én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát.

 

Budapest, 2009. Virágvasárnapján
Főpásztori áldással
Erdő Péter bíboros, prímás, érsek2012-11-05 23:33:41