Multimédia

Imádságok, kották

Kápolnáink

Cikkek, írások

Támogatás

2023. december. 05.

Naptár

HKSzCsPSzV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Linkajánló

Facebook:

Mi a szeretetláng?Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált. A hitelességét nem csupán egyszerű, evangélium-hű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre és részvállalásra a lélekmentő munkában.
A Szeretetláng Lelki Napló részleteit számos  nyelvre lefordították. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a teljes Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat. 

A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szt. Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.

A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére.

Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.) 
Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani. 

A Szeretetláng így elsősorban nekünk, magyaroknak adott kegyelmi ajándék, de egyben feladat és felelősség is. „Azt akarom – mondta a Szűzanya – , ahogy nevemet ismerik a világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját, mely csodákat tesz a szívek mélyén.” (Szl. LN, 1962. okt.19.) Továbbá: „Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik.” (Szl. LN, 1963. júl. 16.) „Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. A Sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos már, de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl. LN, 1964. dec. 6.)  „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még nem volt, mely a Sátánt így megvakítaná.” (Szl. LN, 1962. aug. 1.)

Hogy a Sátán megvakítása, tehetetlenné tétele a Szeretetláng kiáradása által milyen konkrét valóság, azt több ördögűző bizonyította tapasztalatai alapján. (Pl. a Római Egyházmegye egyik exorcistája, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Liani arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént.)

Hogy a Sátán megvakítását, tehetetlenné tételét mielőbb az egész világra kiterjeszthesse a Szűzanya, azt kérte: „Az engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést ily módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes… Imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.” (Szl. LN, 1962.okt.)

A Szeretetláng kegyelmi hatása, hogy megvilágítja számunkra Krisztus követésének útját, s lángra gyújtja szívünket, hogy Isten akarata szerint akarjunk és tudjunk élni.
Az Úr Jézus így fogalmazta meg küldetését: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy már lángra lobbanjon.” (Lk 12,49) Az Isten- és emberszeretetnek ezt a tüzét szeretné a Szűzanya lángra lobbantani a szívekben. Azt kéri, legyünk ebben segítőtársai imáink, áldozataink, engesztelő életünk által.
„Imádság, áldozat: ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka érvényre jutása.”(Szűzanya, Szl. LN, 1963. júl.23.)

 

Engesztelés a Szeretláng szellemében

A Szűzanya szavai szerint a Szeretetláng által az engesztelés egy új eszközét ismertette meg velünk. Kérése szerint Jézus engesztelő áldozatához kapcsolódva igyekszünk engesztelést nyújtani Istennek saját és embertársaink bűneiért. Mivel tudjuk, hogy felajánlott imáinknak, áldozatainknak annál nagyobb az engesztelő ereje és értéke, minél bensőségesebben egyesülünk Jézussal, törekszünk az általa adott imádság szellemében élni. Erről az imáról így ír Erzsébet asszony Lelki Naplójában.:„Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására. Kért, hogy tegyük magunkévá az Ő örök gondolatait, óhajtásait, minden erőnkkel és egész elménkkel:

„Lábunk együtt járjon,
Kezünk együtt gyűjtsön,
Szívünk együtt dobbanjon,
Bensőnk együtt érezzen,
Elménk gondolata egy legyen,
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

Igen, mert ha valaki együtt működik Velem, ezáltal is megvakul a Sátán, és világtalansága által a lelkek felszabadulnak a bűntől.” (Jézus, Szl. LN,1962. máj. 4.)

Akinél ez megvalósul, arra érvényes Szent Pál kijelentése: ,,Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Az ilyen ember krisztusivá formálódik, teljesen azonosul Vele, s ez gondolatvilágára, szándékaira és cselekedeteire is egyaránt kihat. Ennek az átformáló szív-lángolásnak (vö Lk 24,32), ennek a „kegyelmi hatásnak” kell kiáradnia a világra, mert ez fogja átformálni az emberiséget! Az Istenanya Szeretetlángjának befogadása, a Jézussal való Őbenne és Ő általi egységet valósítja meg, mely a megváltás, a szeretet végső győzelme!

Ez az egyszerű ima hűen fejezi ki Jézus örök óhaját, hogy a mindennapi életben állandóan Vele egyesülten éljünk. Ebben az imában rejlik a Szeretetláng lényege és célja: ezt a benső egyesülést Isten és a lélek között egyre jobban elmélyíteni és kibontakoztatni.

A lelkek megszentelése mellett a Szeretetláng másik fő célja a lelkek megmentése. Az Úr Jézus így szól erről: „Vegyetek részt mindnyájan meg-váltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, legfőbb értéke, melyet Elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!” Majd a Szűzanya fűzi hozzá: „Én azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (Szl. LN, 1964. jan. 15.)

"A Föld most (...) olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít (...) Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. (...) Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (…) (aki) még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét (vö II/100), soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/58) Az induláshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130) Ezt csak a tiszta, Istent szerető lelkek bölcsessége fogja fel. Mert ők bírni fogják Istent és az Ő végtelen titkait. (III/203) Bármily nehézséggel kell is megküzdened, ne add fel a harcot. Szeretetlángom (által), melyet most bocsátok a Földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert idejét fogjátok élni. Légy hű segítőtársam! (II/107) Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek! (...) Szavaim tiszták és értelmesek, csak ti ki ne forgassátok, félre ne magyarázzátok. Mert nagy felelősséggel tartoztok ezért. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen!" (II/18) Minél több lesz az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön. Tehát sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől izzó láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől izzó lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét.” (III/204)

 

 

2012-10-22 13:26:10