Skip to content

Iratkozzunk be mi is az Isteni Mester Iskolájába! 

Kedves Testvérek!

Elérkezett a Nagyböjt; egy negyven napos lelki út kezdetén állunk. A hamvazkodás szertartásán való részvétellel kifejezzük, hogy az Úr tulajdonai vagyunk, a gonosz léleknek pedig ellene mondunk.  

Ahhoz, hogy megtisztult és felkészült lélekkel ünnepelhessük majd húsvét szent titkát, segítséget és ösztönzést kaphatunk a Lelki Napló meghívástörténetéből.

Erzsébet asszony együtt-járása az Úrral azzal kezdődik, hogy „beiratkozik” az Isteni Mester „Iskolájába”; „Az én iskolámba hívtalak felvételre… A mester én vagyok, tanulj tőlem! … csak merülj el tanításaimban, és minden erőddel igyekezz a feladott leckét elvégezni. Anyámhoz menj, Ő segít… Mióta megteremtettelek, azóta várok rád és minden lélekre.” (I/27-28)

Milyen biztató szavak ezek! De honnan vesszük a bátorságot ahhoz, hogy az Úrtól tanuljunk?!

„Leányom, a legnagyobb bűnösök közül választok ki Magamnak lelkeket megváltó munkámhoz, és ha elfogadják, Én különös kegyelmeimmel halmozom el őket…” (I/30)

Erzsébet e meghívásra a saját gyengeségei tudatában, ugyanakkor a Jézusba vetett bizalommal és reménységgel válaszol: „Én Uram és én Istenem, tudod, hogy Nélküled semmi vagyok. A lélek kész, de a test, az tudod, Uram, gyenge… Édes Jézusom, én megismétlem felajánlásomat: Tiéd vagyok, rendelkezz velem! Nem akarok én egy szemernyit sem ellenkezni Veled, mert igen forrón szeretlek. A Te erőddel ruházz fel engem, hogy eleget tudjak tenni kérésednek.” (I/61)

Jézus vonzása nélkül mindennapjaink csak cél és középpont nélküli sodródás.

Erzsébet asszony a szentórák során találta meg azt a meghitt időt, mely alatt el tudott merülni az Úr jelenlétében.

Keressük mi is a Szentségimádás helyeit és alkalmait a helyi plébánián vagy más, számunkra elérhető templomban! Hogy a Szentségi Jézusra hangoljuk a lelkünket, eleinte az is szokásunkká válhat, hogy betérünk az utunkba eső, nyitva lévő templomba (ha csak 10-15 percünk is van).

A tabernákulumban jelen lévő Urat a padban letérdelve köszöntsük. Adjunk Neki hálát testi-lelki jótéteményeiért, bűnbánattal kérjünk Tőle bocsánatot gyarlóságainkért (bűnök esetén járuljunk szentgyónáshoz), s kérjünk Tőle erőt, tanácsot, tisztánlátást feladatainkhoz, küzdelmeinkhez. Kérjük, hogy tisztítsa meg gondolatainkat.

Erzsébet asszony kis lépésekkel kezd közeledni az Úr felé – mi is ezt tesszük, a Lelki Napló azon bejegyzéseit hallgatva, melyekkel az Üdvözítő Erzsébet asszonyt megnyerni igyekezett magának.

  • Lelki életed a hallgatásban verjen gyökeret. Hallgatással engesztelj mások üres, tartalmatlan szavaiért. (I/70)
  • Engesztelj mások bizalmatlan tartózkodásáért, s közben önmagadban is fokozd az Irántam való hűséget és bizalmat. (I/70)
  • Alázatosságod oly nagy legyen, hogy a jóság és szeretet áradjon azokra, akikkel érintkezel. Kislányom, mi mindig együtt leszünk. Csak kérd mindenkor Szűzanyánkat, tartson meg téged rejtett alázatosságban. (I/26)
  • Minden reggel hozd Hozzám áldozataid felajánlását, tedd szentségházam ajtaja elé, (és) az Én szeretetemtől lángot fog.” (I/70)

/Ha betegség vagy egyéb teher nyomaszt, azt ne mulasszuk el a Szent Szűz Szívén keresztül az Úr legszentebb áldozatával egyesítve felajánlani a lelkek megmentéséért. Gondoljunk azon hozzátartozóinkra, ismerőseinkre, akik még nem találtak rá Jézusra, és emiatt a bűn állapotában élnek./

  • A kicsiny áldozatok is értékesek az Úr szemében: „Előttem nincs csekélység, Én mindent nagyra becsülök, amit Értem teszel.” (II/20)
  • Én, a Kegyelmek Anyja, szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az Ô érdemeivel. (I/58, a Szent Szűz szavai)
  • Hozd el gyengeségeidet Hozzám. Nehogy azt hidd, hogy ez nem érdemszerző! (I/78)
  • Alázatosságod oly nagy legyen, hogy a jóság és szeretet áradjon azokra, akikkel érintkezel….Csak kérd mindenkor Szűzanyánkat, tartson meg téged rejtett alázatosságban. (I/58)

Erzsébet asszony szívbéli megtérésével életének egy teljesen új szakasza kezdődött; csak így vállalhatta azt a nagy küldetést (a Szűzanya Szeretetlángja terjesztésének ügyét), melyre a Szentháromság – és Általa a Szűzanya – kiválasztotta. Az Úr Jézus és a Szent Szűz kéréseinek hűséges teljesítése közben került igazán bensőséges kapcsolatba a Szentségi Jézussal, s nyert olyan további kegyelmeket, melyekkel tovább haladhatott küldetése útján.

Nekünk, hívőknek szintén vannak kisebb-nagyobb küldetéseink a környezetünkben élők irányában. Ha pedig egyházközségi vagy annál magasabb szinten gondolkodunk, felismerhetjük, mi is tehetünk azért, hogy a küzdő Egyház a „szentek közösségévé” váljon, vagy hogy a tisztulás állapotában lévő lelkek üdvözülhessenek. Ehhez azonban kegyelmekre van szükségünk, melyeket csak az Úrral töltött időben, az Ő társaságában nyerhetünk el. („Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” – Róm 8,32)

Erzsébet asszony néhány, napközben is mondható röpimája:

Üdvözlégy, Mária, Édesanyám! Alázatosan kérlek, tarts meg engem a Te különös védelmedben, ajánlj engem Szent Fiadnak!

Ó, Uram, segíts, hogy akaratomról lemondva csak Neked engedelmeskedjem, mindenben a Te kedvedet keressem!

Imádott Jézusom, fogadj el teljes nyomorúságommal, és segíts, hogy híven, hűséggel szolgáljalak, én és sokan mások!

Már most, lelki utunk legelején tudatosítsuk magunkban, hogy Isten munkatársai, Krisztus követei vagyunk – és szeretnénk lenni -, akik tiszta szándékkal, célokkal vágunk neki minden egyes napnak. (Szent Pál ap. leveleiből vett kifejezések: 1Kor 3,9; 2Kor 5,20)

Az V. kerületi Pesti Ferences templom naponta 6 órától 12 óráig és 16 órától 22 óráig (vasárnap 21 óráig) nyitva áll, s ezen órák alatt – a számos szentmise mellett – a gyóntató atyák is várják a bűnbánó lelkeket.

Éljük meg az Úrral való Szeretet-egységet, legyen velünk a Szeretet Lelke!

Imádságos szeretettel: Szilvia