Skip to content

Vidd e lángot, melyet neked nyújtok!

Világosodik az ég, erősödik a napfény, tapasztaljuk a tél elvonulásának első jeleit… Erzsébet asszony naplóbejegyzése szerint február 2-án, Urunk bemutatása napján kérte a Szűzanya az Ő Szeretetlángjának megünneplését; a szentmise keretében „lángátadás” néven ismert, „Szeretetláng-papok” által végzett szertartást, az erre kijelölt templomokban. (1962. május 4.) Hogyan is függ össze Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a Szent Szűz Szívéből induló Szeretetláng kegyelmi kiáradásával? A választ Mária istenanyai küldetése adja meg. Az áteredő bűntől mentes Szent Szűz már gyermekkorától folytonosan Isten jelenlétében élt, teljes hittel mondta imáit Izrael Istenének. Amikor eljött az az nap, hogy Szent Józseffel és a Kis Jézussal a jeruzsálemi Templom felé tartottak, hogy Szent Fiát, mint Elsőszülöttet bemutassák az Úrnak, minden bizonnyal felidézte magában a betlehemi éjszaka, a Pásztorok hódolatának és a napkeleti bölcsek látogatásának emlékeit.

Ugyanakkor újraélhette azt a boldogságot is, amely még Jézus születésének hírüladásakor töltötte el, s melyet e szavakkal adott az angyal tudtára: „Legyen nekem a Te Igéd szerint”. Most a Kisded Jézus felajánlásával szinte megismétlődött, folytatódott benne ez az önfelajánlás; ahogy názáreti otthonában Isten Angyalának kimondott igennel, ezzel a mai ünnepélyes gesztussal is az Úr Törvényét készül teljesíteni… Ez számára nemcsak egy kötelesség, hanem szent öröm forrása is volt. Az agg Simeon szavai egészen nyilvánvalóvá tették számára, hogy az Isteni Gondviselés valóban a Messiást bízta anyai gondjaira. Ami nemcsak fizikai gondoskodást jelentett ezentúl, hanem Szent Fia küldetésével való azonosulást is.

Már ebben a templomi jelenetben úgy láthatjuk Máriát és Jézust, hogy ketten együtt a Megváltás művének hordozói! Az az Isten iránti Szeretet, amely eddig is, mint a Kegyelem szikrája élt Máriában, most a Kisded Jézus felajánlásával, mint az Szeretet Lángja gyúlt ki Szeplőtelen Szívében. Hiszen Jézus bemutatásával most először ajándékozhatta Jézust a világnak, az emberi nemnek – azzal a szívbéli vággyal, hogy minden lélek úgy ismerhesse az Urat, ahogy ő ismeri.

A Lelki Naplóban nyomon követhetjük, hogy az Erzsébet asszonyra bízott kegyelmi ajándékban továbbra is annak a változatlan isteni szándéknak a közvetítője a Szűzanya, hogy a Lélek kiáradásával Isten Szava és valóságos jelenléte megjelenjen az emberi szívekben.

Az 1960-as években Erzsébet asszony az első választottja volt Istennek, aki azt a küldetést kapta, hogy a világ az ő naplóbejegyzésein keresztül megismerhesse a Szűzanya szívében élő Szeretetlángot; erre a szándékra imádkozzon, és az Úr szentségi jelenlétével áthatva, „kieszközölje” e kegyelmi ajándék egyházi elismerését, valamint az engesztelők számának gyarapodásáért.

Az Úr külön kérésére vetette papírra Erzsébet asszony; „Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján, mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.” (II/109) Erzsébet asszony küldetésének folytatóivá válunk – ha mi is komolyan vesszük a Szent Szűz e szavakkal kifejezett óhaját; Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább!” (I/38) Annak bizonyítékául, hogy Mária Szívének Szeretetlángja valóban Jézus áldozatához való csatlakozással, azaz az önfelajánlással van összefüggésben, ő maga hangsúlyozza Erzsébetnek: „A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását.” (II/33)

A Szűzanya egy 1964 december eleji szentmise alatt hosszasan szólt Erzsébet asszonyhoz Szeretetlángja kegyelmi hatásáról. Legfontosabb mondatait emelném ki.„Igen, kislányom, tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! … Tudod, mi vagy te? Egy kis pont, mely kigyúlt Szeretetlángomtól, és a tőlem vett fényesség már gyújt. S minél több lesz az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje a földön. Tehát sorakozzatok fel szorosan egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől égő láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettől égő lángjuk kialszik, és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét.” (III/203-204)

Máriának különös gondja van a családokra. „Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” (Jézus szavai, III/140)

A megszentelt, égő gyertya szimbolikájáról elmondhatjuk; életállapotunktól függetlenül mindannyian a Szentháromság Egyistennek vagyunk lefoglalva.Isten számít ránk – ahogy Édesanyjára, Máriára és egy 20. századi édesanyára, Kindelmanné Erzsébet asszonyra is szüksége volt ahhoz, hogy üdvtervét kivitelezze emberi történelmünkben.

Vegyük észre, hogy e megbízatást Istentől azért kapjuk, hogy Ő szentté tehessen, és üdvözíthessen. (A „szent” mivolt nem a papok és szerzetesek külön kiváltsága – csak a szent keresztény tud üdvözülni!) „Te kis szikra, bármily kicsi vagy, te is Általam teremttettél. Csak közeledj Felém, Én átadom ragyogásomat neked is, és így egymásra ragyogva nem fogod látni te sem lelked homályát. Látod, ők, azok a nagy szentek is kis sziporkáim voltak. Őket is Én tettem naggyá, mindegyiket oly mértékben, amilyen nagy erővel közeledtek Hozzám. (I/101)

Engedjük, hogy gyógyítsa a lelkünket ez az isteni ígéret és a nyomában járó személyes együttműködésünk az isteni kegyelemmel, mely visszaadja a keresztény ember méltóságát.Vegyünk részt minél többen az országszerte bemutatott szentmisék valamelyikén! https://szeretetlang.hu/esemenyek/

A Mozgalom talán kevéssé elterjedt, de annál szebb imája ez a Szentlélek-hívó ima, melyet ezúton is szeretettel ajánlok Nektek, hogy mint reggeli ima, egész nap segítsen az Úr Világosságában járni, Általa és Vele együtt, minden körülmény között hűnek maradni a HIT, REMÉNY és SZERETET gyakorlásában:

Jöjj Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt,amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljönSzűz Mária Szeplőtelen Szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel,amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét,hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetláng lobogjon benne most és mindörökké. Ámen. 

A Szent Szűz Szeretetlángjában magát az Úr Jézust kapjuk Máriától. Legyünk részesei az Ő Jézussal megélt egységének a Szentlélek segítségül hívásával is!… („Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk.” (1Ján 4,13) Hívjuk a Szentlelket minden reggel, a Szent Szűz Szeretetlángjával együtt! 

Éljük meg az Úrral való Szeretet-egységet, legyen  velünk a Szeretet Lelke!

(Balogh Szilvia)