Skip to content

Balogh Szilvia: Az Úrral való egységért

Előző bejegyzésemben az Úr Jézus Erzsébet asszonyhoz szóló első kéréseit idéztük fel. Ahhoz, hogy ezek teljesítésében kitartóak és hűségesek tudjunk maradni, az szükséges, hogy a Vele való kapcsolatunk mindenek fölött álljon, azaz mindig, mindenben Isten Országára törekedjünk.

Az Erzsébet asszonyhoz szóló, utaló felhívása – a bekezdés utolsó mondata – jelen viszonyaink között nagyon is aktuálisnak hangzik: „Augusztus egyik napján az Úr Jézus így szólt: „Ugye, tudod, hogy meghívtalak különleges küzdő táboromba?” De szavait úgy mondta el nekem, hogy többes számban beszélt hozzám: „Ne a föld vonzzon magához benneteket múló kényelmével, hanem az Én Országom eljövetele legyen földi életetek célja. E szavaim el fognak jutni a Nekem szentelt lelkek sokaságához. Bízzatok, kegyelmem veletek lesz, és Én csodával határos módon foglak segíteni benneteket.” És most az Úr Jézus szavai keményen hangzottak lelkemben….”Vegyétek észre a körülöttetek öldöklő veszedelmet, mely a ti lelketeket is fenyegeti.

VEGYÜK TEHÁT KOMOLYAN A KÉNYELMÜNK FELADÁSÁRA VONATKOZÓ ISTENI KÉRÉST! EZ AZ EGYES EMBER DÖNTÉSÉN MÚLIK! MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN!

Viseljétek szíveteken az Én sóvárgó és fontos kívánságomat, és ki-ki magába szállva kezdjen új életet, melyhez Tőlem vegyetek erőt! Tudom, ez nektek nem új szó, hisz eleget beszéltek róla, csak az fáj nagyon, hogy miért csak beszéltek róla, és magatokban miért nem igyekeztek kialakítani az Isten Országát. (I/92-93) Azaz ma is teljesen érvényes: „Keressétek először az Isten Országát és annak Igazságát…” (Mt. 6,33) Az Úr tehát hangsúlyozza: „Tőlem vegyetek erőt!”

Azzal fogadjuk be az Urat igazán a Szentáldozás során, ha kérjük Őt, hogy bennünk, általunk is folytassa a lelkek megmentéséért való munkálkodását, s Lelke erejét adja az ezzel járó áldozathozatalra. Anélkül, hogy bármilyen érezhető, látható kegyelmi jelet várnánk „cserébe”, illetve még ebben az életben valamiféle jutalmat. Mi, akik az Úr Szentségeivel élünk, fontos, hogy tudatosítsuk küldetésünk nagyságát, a vesztükbe rohanó emberek lelke iránt – egyeseket ismerhetünk is, de az ilyen lelkek millióit csak Isten látja, – s a tisztítótűzben lévő lelkek szenvedése is ide tartozik –, és Lelke kegyelmi kiáradásáért minket is felelőssé tett. E kiáradásban Isteni Irgalmassága és a Szent Szűz Szeretetlángja engesztelő szolgálatával közreműködhetünk.

Odaát, az örök életben fogjuk meglátni, milyen sok lélek köszönheti az üdvösségét annak, hogy mi, személyesen megfogadtuk az Úr tanácsait (és nemcsak „vasárnapi keresztények” voltunk), és ehhez mérten lesz részünk az Úrral való akadálytalan közösségben, azaz a Mennyei boldogságban – s akkor már nem kérdés, hogy mi is a jutalmunk… Ha erőnkhöz, lehetőségeinkhez képest ezt az utat járjuk, legyünk már most, előre hálásak Istennek, hogy meghívott minket erre a megtisztelő szolgálatra!

Azonban, mindenekelőtt figyeljünk arra, hogy a megszentelő kegyelem állapotában maradjunk, mely Jézus ezen kérésén alapul: „Maradjatok bennem, s akkor én is bennetek maradok.” (Ján 15,4a) Ennek eszköze a napi vagy még gyakoribb lelkiismeret-vizsgálat, és ha szükséges, szentgyónáshoz járulás, akár bocsánatos bűnökkel is. Ez persze magától értetődőnek tűnik, de olykor hajlamosak vagyunk elnézőek lenni magunk iránt. Ne kötelességként tekintsük a gyónásra, hanem olyan alkalomra, ahol az Úr túláradó Szeretetében akar részesíteni minket.

Azzal is nagyon komolyan keressük Isten Országát, sőt még inkább kifejezetten Krisztus Arcát, ha levetjük a bűn terhét, mint akadályt a Vele való szeretetközösség megélésében. Ennek eredménye lesz a tiszta szív, mely oly nagy érték Isten szemében!… Erről tanúskodik a Nyolc Boldogság egyike: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent”. (Mt 5,8)

Bár tudjuk, hogy hitben járunk, nem látásban; Istent oly módon „látjuk”, hogy titokzatos módon elkezd eligazítani az életben, elénk állítja az igazi, követendő értékeket – melyekbe voltaképp az Ő saját szándékait, cselekvését rejtette el… éppen ezért lesznek vonzóak számunkra.

Ne feledjük, minden helyzetben legyen az a célunk, hogy az Úr Jósága, Szeretete és Békéje tűnjön ki viselkedésünkből, egész lényünk szelídséggel vegyes határozottsággal Őrá mutasson úgy, hogy mások Róla sejthessenek meg valamit. Hiszen „Isten Országa közöttetek van.” (Luk 17,20)

Az Úr ezen kérésében mindez együtt van: „Vigyázz menyegzős ruhádra és sugározd általa a boldogságot! Ahol megjelensz, érezzék rajtad, hogy te mindennap a mennyei lakomán veszel részt. Óhajtsd, hogy mások is, sokan részt kérjenek ebből. Az Én Országom eljövetele legyen egyetlen fő célod! Legyetek bátrak! Valljatok meg Engem az emberek előtt!” (I/95)

Újra emlékeztetnék mindenkit az engesztelő Szentségimádás kegyelmi erejére, melynek minimális időtartama fél óra a Szeretetláng Lelki Napló alapján. (II/22)

A Belvárosi Templomban hétfőnként a Szentségimádó kápolnában kaptunk lehetőséget a szentmisét követően, 18 órától engesztelő imaórára. Osztie Zoltán plébános atya örömmel teljesítette Regina nővér kérését, mikor ezzel megkereste… A részvételi szándékot kérjük előre jelezni.

 Éljük meg az Úrral való Szeretet-egységet, legyen  velünk a Szeretet Lelke!